Antropoweb

ISSN 1801-8793

Zpráva z první valné hromady České asociace sociální antropologie

 

Není s podivem, že v době, kdy se fenomén antropologie rozvíjí v českém prostředí, volá se i po její větší institucionalizovanosti a odborném sdružování i mimo fakulty, kde se vyučuje. V tomto duchu vzniká „Česká asociace sociální antropologie“. Iniciátory jsou Yasar Abu Ghosh (Fakulta humanitních studií UK),  Jakub Grygar (Fakulta sociálních studií MU), Tereza Stöckelová (Sociologický ústav AV ČR), Zdeněk Uherek (Etnologický ústav AV ČR). Aspirací tohoto občanského sdružení je asociovat profesionální pracovníky antropologie. CASA[1] si bere za cíl podporovat rozvoj sociální antropologie ve vědeckém výzkumu a vzdělávání, reprezentovat českou sociální antropologii, popularizovat výsledky antropologie pro širší veřejnost a vyvářet vazby mezi antropology a odborníky z podobných příbuzných oborů v ČR, ale i na mezinárodním poli. Hlavním úkolem asociace je neustále zvyšovat kvalitu oboru, jíž chce dosáhnout několika způsoby, které byly prezentovány na první valné hromadě.[2]

 

První valná hromada této nově vznikající asociace se uskutečnila dne 1.listopadu v 11:00 v Praze. Je nutno podotknout, že nezávislému pozorovateli neunikla malá prostornost zasedací místnosti, která jakoby předem demonstrovala počet účastníků. Pořadatelé zjevně neočekávali vetší účast, přesto jsme byli překvapeni, kolik zájemců se dostavilo,[3] ať už šlo o sociální antropology či sociology,  kulturní antropology, zástupce aplikované antropologie a v neposlední řadě i etnology a etnografy.[4] Vedle zástupců českých kateder antropologie a ústavů, které se věnují tomuto oboru, se zúčastnili i antropologové ze Slovenska, např. Martin Kanovský a Juraj Buzalka.

 

Tereza Stöckelová, která celou akcí prováděla, na začátku nastínila program, kterým by se měla valná hromada zabývat. Tématem byla převážně diskuse o stanovách a směrnicích, které měly být na konci shromáždění schváleny jako etické normy. Z těch by měla asociace vycházet a zároveň by měly být stěžejní pro každého člena asociace. Do průběhu diskuse nad jednotlivými tématy a formulacemi některých částí, které se v kodexu vyskytují, byla promítnuta rada závažnějších podnětů.[5] Většina přítomných pečlivě prostudovala materiály, které byly zveřejněny ještě před valnou hromadou, proto byla diskuse více než podnětná. Za zvláště důležitou považujeme připomínku, že některé formulace v kodexu by bránily výkonu práce například aplikovaným antropologům.[6] Další velice zajímavou námitkou, která by neměla být opomenuta, je zmínka Daniela Sosny, kterému se příliš nezamlouvala formulace pro možnost uskutečnění recenzního řízení. Ta totiž ve své podstatě vyzněla tak, že kodex by bránil osobám, které nejsou z oboru, napsat recenzi na danou problematiku. Musíme podotknout, že recenzní řízení zadavatel obvykle skutečně navrhne někomu, o kom se domnívá, že je odborníkem na danou problematiku, nemusí však nutně splňovat akademické vzdělání v konkrétním směru. I přes projednané náměty a připomínky nemůže být debata o obsahu kodexu (potažmo směrnicích) považována za ukončenou, nemohlo v zásadě dojít k projednání všech bodů. Otázka obsahu směrnic bude dále projednávána, a mohla by být vyřešena například při další valné hromadě. Tu by CASA ráda uspořádala v roce 2009 na podzim, a to v rámci odborné konference.[7]

 

V závěru první valné hromady byly schváleny stanovy. Došlo také k přijímání nových členů, kdy skutečný stav je v současné době 35 členů. Jak již bylo zmíněno výše, směrnice a kodex budou projednávány v nejbližší době, k jejich konečnému ustanovení by mělo dojít na příští valné hromadě. Dále bylo zvoleno předsednictvo a revizní komise asociace ve složení: předsedou se stal Zdeněk Uherek, dále se členy stali Tereza Stöckelová, Jakub Grygar, Yasar Abu Ghosh a Marek Jakoubek. Úkolem v nejbližší době, který si CASA stanovila, je uznání Akademií věd a Radou vědeckých společností, což zvýší její prestiž. Mělo by také dojít k rozvoji různých PR aktivit, které by pomohly české antropologii i na mezinárodním poli, a následně by mohly pomoci k získání různých grantů. Nebyla opomenuta ani diskuse o publikačních činnostech CASA, případně i vytvoření vlastních publikačních řad či časopisů. Můžeme tedy konstatovat, že asociace by v budoucnu mohla zvýšit prestiž antropologie, a zároveň jejích členů, což je jedním z hlavních cílů organizace.

 

Pro nepřítomné bychom jistě měli dodat, že řádným členem asociace se může stát osoba s Mgr. vzděláním z oboru antropologického či nějakého podobně orientovaného, vyloučeni ovšem nejsou ani studenti příslušných oborů, ti mohou žádat o tzv. omezené členství. V neposlední řadě je myšleno i na organizace, které mohu do občanského sdružení vstoupit jako právnická osoba. Více informací, a další kroky asociace, se můžete dozvědět na stránkách CASA - http://www.casaonline.cz/o_nas.html

 

Benešová Barbora

 


[1] Oficiální zkratka České asociace sociální antropologie, po vzoru Slovenské asociace sociální antropologie (SASA).

[2] Informace byly získány na oficiálních stránkách CASA: www.casaonline.cz

[3] Cca 40.

[4] Neunikla nám překvapivě vysoká účast zástupců ZČU: Tomáš Hirt, Lenka Budilová, Marek Jakoubek, Daniel Sosna, Tomáš Kobes, Lukáš Lenk a další.

[5] Kateřina S. Janků žádala například o vyzdvižení sankcí za porušení směrnic (popř. kodexu). Jak bylo zdůrazněno, mohly by se stát v budoucnu závaznými pravidly. Dále například Lívia Šavelková upozornila na ne-dobře znějící formulaci v kodexu, kdy člen asociace „je vybírán na základě svého intelektuálního vlastnictví“ a pod.

[6] Tuto výtku podal Radan Haluzík.

[7] Je aspirací uspořádat konferenci spolu se Slovenskou asociací sociální antropologie.

 

nahoru