Antropoweb

ISSN 1801-8793

Nakladatelství

Všechna níže zmíněná nakladatelství jsou partnery AntropoWebu. Informace o jejich nových knižních titulech se pravidelně objevují v kolonce "nové knihy". Jmenný seznam knih naleznete pod linkem "anotace knih".


Nakladatelství ACADEMIA

Nakladatelství vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966.

Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.


Nakladatelství ARGO

Nakladatelství Argo vzniklo v roce 1992 a za posledních 15 let vydalo více než tisíc titulů. Naší hlavní zásadou je týmová práce, díky níž dokážeme seznamovat čtenářskou obec se zajímavými knihami známých autorů, ale i objevovat pozoruhodné autory nové. Samozřejmou podmínkou naší práce je úzká a pečlivá spolupráce autorů a překladatelů s redaktory při přípravě textů, kooperace technických redaktorů s grafiky a tiskárnami i zodpovědné fungování propagačního i odbytového oddělení.

Stále se rozšiřuje nabídka odborných titulů, především z oblasti společenských věd. Velkou oblibu si získaly historické edice Historické myšlení, Každodenní život , Ecce Homo a Dějiny Evropy. Pro svou vysokou odbornou úroveň je ceněna edice kulturní antropologie Capricorn.
Do svého profilu Argo čím dál tím více zahrnuje i velké obrazové publikace.


Nakladatelství DOKOŘÁN

Nakladatelství Dokořán oslavilo devět let od svého založení. Vydali jsme již přes 350 knižních titulů a náš původní záměr - vybudovat nové nakladatelství se zaměřením zejména na populárně naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie se nám snad podařilo naplnit. Nebylo by to možné nebýt přízně čtenářů, kterým tímto děkujeme za slova pochvaly i povzbuzení, ale i za kritické připomínky, které si bereme k srdci.


Nakladatelství GRADA

Knihy s logem GRADA vycházejí v České republice již od roku 1991. GRADA si za dobu své existence vybudovala pozici největšího tuzemského nakladatelství odborné literatury co do objemu tržeb, počtu vydávaných nových titulů i šíří oborů své působnosti a to jak v České tak i ve Slovenské republice.


Důležitou součástí nakladatelské strategie je přinášet odborníkům a širší odborné veřejnosti aktuální znalosti a informace ze všech oborů a oblastí jejich činnosti, znalosti v maximální odborné kvalitě, včas, v optimální formě a rychlé dostupnosti. Autory knih se značkou GRADA jsou proto nejlepší čeští odborníci v daných oblastech. Grada vydává také mnoho překladů významných zahraničních titulů. Z nabídky GRADA si tedy pro svou práci potřebné znalosti vyberou nejen vynikající experti a přední odborníci, ale veškerá odborná veřejnost včetně studentů všech stupňů škol a také pro řadu všeobecně praktických témat a publikací i široká veřejnost


Nakladatelství MALVERN

Nakladatelství Malvern - Alchymie, hermetismus, filosofie, ekologie.


Nakladatelství MLÝN

Nakladatelství Mlýn vydává knihy, které se zabývají Biblí a křesťanstvím a podávají dnešním čtenářům základní informace.
Knihy jsou rozděleny do několika edičních řad:

Malá řada přináší knížky, jejichž autory jsou evangeličtí farářii nebo pedagogové z teologických fakult u nás, ve Francii a ve Švýcarsku. Jejich úkolem bylo napsat srozumitelnou práci pro čtenáře, kteří hledají solidní stručné informace.

Odborná řada přináší knihy, které se podrobněji zabývají některou otázkou biblického světa nebo křesťanského vyznání.

Studujní texty jsou základní práce, jejichž autory jsou protestantčtí teologové nebo filosofové. Knihy mohou sloužit jako učebnice, jsou však srozumitelné i laikům.

Sborníky a ostatní publikace – sem náleží sbírky kázání, jednotlivé přednášky, sborníky apod.

Studie a texty Evangelické teologické fakulty UK.


Nakladatelství PASEKA

Nakladatelství Paseka, založené 9. prosince 1989, se inspirovalo dílem grafika, malíře, spisovatele a mystika Josefa Váchala, který pojímal knihu jako umělecký artefakt. Podle jedné ze tří autobiografických postav Váchalova Krvavého románu bylo také nakladatelství pojmenováno.
 
Od počátku svého vzniku se nakladatelství zaměřuje na vydávání historiografické literatury, která představuje nejvýznamnější část jeho produkce. Spolupracovníky nakladatelství jsou renomovaní čeští historici, s nimiž se během dlouholeté spolupráce podařilo realizovat celou řadu projektů. Tím nejnáročnějším zůstává ambiciózní projekt dvacetidílných Velkých dějin zemí Koruny české, který je doposud největším syntetickým počinem českých historiků.


Nakladatelství PORTÁL

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly další oblasti jako sociologie, politologie, zdraví, média, antropologie, ekologie, filozofie, ekonomie, sémiotika či kulturologie.

Odborná literatura - publikace a slovníky, které tvoří asi polovinu produkce - je určena studentům nejrůznějších oborů vysokých škol i odborníkům v praxi, kteří nechtějí ztratit přehled o nových trendech a vývoji v oboru.

Příběhy a legendy v dalších edičních řadách umožňují nahlédnout do filozofií různých kultur a přinášejí inspiraci k hledání vlastní životní cesty.


Nakladatelství PROSTOR

Nakladatelství PROSTOR vzniklo v prosinci roku 1989 jako přímý pokračovatel samizdatové edice Prostor a stejnojmenné revue, která vycházela od roku 1982 v nepravidelných periodách.

V hlavní ediční řadě vycházejí díla, jejichž autory nakladatelství považuje za kmenové a zároveň čtenářsky nejúspěšnější – jde například o prózy německého spisovatele Bernharda Schlinka či romány Američana Paula Austera. Vedle zahraničních prozaiků jsou zastoupeni i domácí autoři, například Edgar Dutka, Eda Kriseová, Lenka Procházková, Jan Vávra či Martin Komárek.


Nakladatelství SLON 

SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (ve zkratce SLON) vzniklo v roce 1991 jako společný podnik Aleny Miltové a Jiřího Ryby a takto funguje dodnes. Narozeniny slaví SLON vždy 1. září.

SLON přináší na knižní trh knihy z oboru sociologie, politologie, sociální politiky a sociální práce, kulturní a sociální antropologie, moderních dějin, psychologie a příbuzných oborů. V Sociologickém nakladatelství dosud vyšlo více než 170 titulů, z toho mnohé ve druhém či dalším vydání. Překlady tvoří asi třetinu produkce nakladatelství, ostatní knihy jsou od domácích (případně slovenských) autorů.

Ediční politika je směrována na vysokoškolské studenty i učitele, středoškolské učitele, odborníky z oblasti společenských věd. U jednotlivých titulů se cílová čtenářská skupina rozšiřuje - tu o sociální pracovníky a studenty připravující se na tuto profesi (série učebnic pro obor sociální práce), tu třeba o studenty práva (Přibáňova Sociologie práva) apod. V řadě případů byly knihy SLONa dokonce prvním vydaným pojednáním k určitému tématu (např. O přechodech k demokracii od V. Dvořákové a J. Kunce, Sociální stát M. Večeři, Nezaměstnanost jako sociální problém P. Mareše, Tváří v tvář obrazovce B. Blažka, ale třeba i kniha M. Nováka Systémy politických stran).


Nakladatelství TRIÁDA

Nakladatelství vydává současnou českou literaturu, poezii, filozofickou a historickou literaturu, literárněvědné a uměnovědné texty.


Nakladatelství TRITON 

Nakladatelství TRITON vzniklo v roce 1991 coby vydavatelství lékařské literatury. Dnes vydává vedle knih pro lékaře a mediky také odbornou a populární psychologickou literaturu, filosofické a historické publikace, příručky pro pacienty a českou i překladovou beletrii. V neposlední řadě je významným českým vydavatelem sci-fi literatury.


Nakladatelství VYŠEHRAD

Nakladatelství Vyšehrad od založení v roce 1934 sídlilo na Karlově náměstí v Praze 2. Dnes má své sídlo na Žižkově, poblíž nepřehlédnutelného televizního vysílače a kostela sv. Prokopa. Se svými zhruba 80 tituly ročně se řadí mezi dvacítku největších českých nakladatelů. V řadě tematických oblastí – v historii a literatuře faktu, ve filosofii a teologii, v beletrii, zahrnující jak prózu, tak poezii, v dárkových publikacích, v kuchařkách a knihách věnovaných otázkám zdraví – se snažíme nabídnout vám kvalitní literaturu novou i léty prověřenou. Reagujeme na to, co vás zajímá, sledujeme také trendy významných zahraničních nakladatelů a jejich čtenářů.
Kromě tradičních edic, jako je Historica, Studium, Reflexe, Teologie jsme pro vás vytvořili edice nové: Velké postavy českých dějin, Dějiny idejí, Dějiny Evropy, Kulturní historii, Krystal, Světová náboženství, Čtení u krbu, Harmonii a Světovou prózu.


nahoru