Antropoweb

ISSN 1801-8793

Přednáška Martina Jemelky - Ostravské dělnické kolonie na cestě od firemních sídlišť k sociálně vyloučeným lokalitám

Katedra antropologie FF ZČU si Vás dovoluje pozvat na přednášky Martina Jemelky, které se uskuteční dne 6.11. v místnosti SP 320 a to od 10:00 a 11:30.

 

 

Ostravské dělnické kolonie na cestě od firemních sídlišť k sociálně vyloučeným lokalitám

SP 320 od 10:00

Fenomén dělnických kolonií - firemních, privátních, nebo nouzových sídlišť pro dělnictvo - náleží k nejmarkantnějším projevům procesů industrializace a urbanizace, a to nejen v českých zemích, ale v podstatě ve většině evropských regionů, Severní i Jižní Americe, Asii i Austrálii. V českých zemích bychom včetně Baťova Zlínska marně hledali region, v němž by byla výstavba dělnických kolonií coby způsobu řešení bytové otázky průmyslového dělnictva tak rozšířena, jako tomu bylo v ostravské průmyslové oblasti s jejími přibližně 250 dělnickými sídlišti. Vysoké koncentrace nabyly dělnické kolonie v centru průmyslové oblasti, dnešní Ostravě, v níž bylo v letech 1850-1950 vybudováno téměř sto dělnických kolonií různých průmyslových závodů. Jejich proměně z firemních sídlišť průmyslového dělnictva ve společensky a populačně stabilizované lokality s bohatým společenským životem mezi světovými válkami a nakonec sociálně exkluzivní lokality s disparátním obyvatelstvem, tvořeným dělnickými penzisty a cikánským obyvatelstvem, bude věnována prezentace PhDr. Martina Jemelky, Ph.D., který se výzkumu ostravských dělnických kolonií věnuje již více než deset let.

 

Výzkum a prameny ke studiu dělnických kolonií v českých zemích

SP 320 od 11:30

Detailní studium dělnických kolonií je typickým příkladem interdisciplinárního studia sociálně orientovaného historického výzkumu: kombinuje makroperspektivy hospodářských a sociálních dějin s mikroperspektivami dějin každodennosti, kulturních ději, historické antropologie, nebo oral history. Prezentace bude věnována stručnému úvodu do problematiky studia dělnických kolonií v českých zemích optikou jejich pramenného výzkumu, v němž vedle sebe stojí výzkum archivního i živého pramenného materiálu, výzkum dochované stavební dokumentace, statistických pramenů hromadné povahy, aktového materiálu samospráv a živnostenského dozoru, písemně i ústně dochovaných pamětí a vzpomínek nebo existujícího obrazového materiálu. V době koroze sociálního státu a obnoveného zájmu o firemní sociální politiku nelze pochybovat o relevantnosti studia českých dělnických kolonií. Informačním východiskem k jejich případnému výzkumu může být i prezentace PhDr. Martina Jemelky, Ph.D., který se jejich studiu v českých, hlavně ostravských podmínkách věnuje již více než deset let.

Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru