Antropoweb

ISSN 1801-8793

Přednáška AntropoWebu - Michal Illner : Sociologie města v Čechách a na Moravě – od Bláhy k Musilovi

Přednáška s názvem: Sociologie města v Čechách a na Moravě – od Bláhy k Musilovi

se uskuteční 10.12. od 15:00SP319.

 

Abstrakt přednášky:


Sociologie města je jedním z vědních oborů, které se zabývají interakcí mezi lidskou společností a prostorem, v tomto případě prostorem města. S pokračující urbanizací, kdy už
větší část lidstva žije ve městech, se dnes sociologie města do jisté míry stává sociologií moderní společnosti. Sociologické studium města, tak jako sociologie vůbec, se rodilo v druhé polovině 19. století v západoevropských zemích – Velké Británii, Německu a Francii - v souvislostí s jejich industrializací a urbanizací. Od dvacátých let následujícího století se pak ve Spojených státech formovala empirická, sociálně ekologicky orientovaná urbánní sociologie Chicagské školy. Reagovala na sociální aspekty zalidňování severoamerického kontinentu a na jeho, oproti Evropě opožděnou, ale zato dynamičtější urbanizaci. Chicagská
škola pak až do padesátých let 20. století zůstává, a to i v Evropě, nejvlivnějším přístupem
k empirickému studiu měst. Vystřídala ji posléze vlna kritických neomarxistických přístupů,
které strukturu a fungování města vysvětlovaly ekonomickými a politickými zájmy mocných.
Na ni pak navázala vlna studií informačního města a v současné urbánní sociologii je pak patrný důraz na formativní význam kreativních aktivit a osobností, kultury a jejích aktérů
v životě a rozvoji městských center. V Čechách a na Moravě se sociologické studium měst – jak měst obecně, tak měst konkrétních, rozvíjí až po první světové válce, a to ve dvou centrech – na Masarykově univerzitě v Brně, kde byl jeho vůdčím představitelem prof. I.A.Bláha, a na Karlově univerzitě v Praze, kde vůdčí postavou byl prof. J. Král. Teoretická a zejména metodologická orientace těchto dvou skupin byla odlišná a také vzájemné vztahy mezi brněnskou a pražskou školou sociologie města byly často napjaté. V prostředí pražské skupiny vznikla v evropském rámci unikátní a dlouho nepřekonaná studie nepřímé urbanizace zázemí města Prahy aplikující metodologii sociální ekologie Chicagské školy.
Poválečná léta přála v Československu sociologii, včetně sociologického studia města, jen
krátký čas. Po Únoru 1948 byl tento vědní obor zcela potlačen. Po obtížném živoření v 70.
létech a poněkud již benevolentnějších podmínkách v létech 80. se sociologie města po r.
1989 do vysokoškolských studijních osnov, do výzkumných programů vědeckých institucí a do publicistické literatury navrátila. V současné době se v České republice tato oborová sociologie, spolu se sociálně geografickým, etnologickým, sociálně antropologickým, demografickým a politologickým studiem městské problematiky, na řadě míst úspěšně rozvíjí.
Hranice uvedených oborů se však současně relativizují a zaznívají hlasy doporučující ustavení disciplíny „urbánní studia“, která by je zastřešila.Přednáška tento vývoj v Čechách a na Moravě, počínaje meziválečným obdobím a končíc současností, mapuje, komentuje a sleduje jeho významné představitele a jejich vědecké příspěvky.

 

Těšíme se na shledání!

Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru