Antropo Webzin

ISSN 1801-8807

Neziskové organizace


Člověk v tísni
Společnost realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty a podporuje snahy o demokratizaci a  dodržování lidských práv ve světě. Orientuje se převážně na pomoc lidem na okraji, v zapomenutých či těžko dostupných místech, kam neproudí pomoc z mamutích světových humanitárních organizací a která nebývají tématem hlavních zpráv. Klasickou ukázkou takové pomoci jsou např. zásilky léků pro polní nemocnice v Čečensku, potravin pro obklíčené frontové vesnice v Bosně, základních potřeb pro sirotky v chátrajících dětských domovech v Bulharsku či materiální pomoc kosovským uprchlíkům.


Migrace online

Specializovaný web a fórum Multikulturního centra Praha pro kritickou diskuzi o migraci v ČR a v zemích střední a východní Evropy. Mapuje výzkum, vývoj legislativy, migrační a azylové politiky a činnost vládních i nevládních organizací. Mezinárodní migrace se v České republice postupně stává výrazným společen- ským a politickým tématem. Do veřejné debaty přispívá Multikulturní centrum Praha i se svým webem www.migraceonline.cz, který je už od roku 2003 zaměřen na vývoj postavení různých skupin cizinců v  České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Internetová stránka systematicky mapuje výzkumy týkající se migrace, vývoj legislativy v oblasti migračních a azylových politik a činnost vládních i  nevládních organizací a institucí. Jejími čtenáři jsou převážně odborníci a další zájemci z akademické sféry, veřejné správy, nevládních organizací, médií a širší veřejnosti.


Multikulturní centrum Praha

Posláním Multikulturního centra Praha je ukazovat, že mezikulturní soužití v České republice je možné a  všestranně obohacující Nabízí celistvý pohled na teritoriální, ekonomický a politický, intelektuální a religiózní vývoj i současnost evropských a neevropských kultur; Informuje o řešení mezietnického soužití v jiných částech světa; Hledá otázky a odpovědi, související se situací různých sociokulturních skupin na území České republiky; Podporuje interkulturní gramotnost jednotlivců a institucí v ČR; Iniciuje diskusi o migračních procesech, utváření kulturní a etnické identity, vztazích menšiny-většiny, národu a nacionalismu, kulturní pluralitě, vzdělávání a státní politice, postojích k jinakosti; Snaží se působit a ovlivňovat jednotlivce a instituce k vytváření vhodných podmínek pro fungující pluralitní společnost v ČR.


Nová škola

Nevládní, nezisková organizace, založená jako nadace v roce 1996 a přeregistrovaná jako obecně prospěšná společnost v roce 1999. Za dobu své činnosti se stala jednou z předních organizací na poli vzdělávání menšin s důrazem na romskou komunitu. Vytváří podmínky pro rovné příležitosti bez ohledu na etnický, kulturní či sociální původ Zlepšuje komunikaci mezi většinovou společností a  menšinami, zejména Romy Vytváří a prosazuje takové postupy ve  vzdělávání, které posilují občanskou a multikulturní společnost


Partners Czech

Nevládní nezisková organizace, která působí více než deset let v oblasti vzdělávacích programů pro nejrůznější skupiny osob, především pro učitele, příslušníky minorit, úředníky, policisty a jiné neziskové organizace.


Varianty

Webový portál prezentující projektové aktivity a poskytující informační servis v oblasti interkulturního vzdělávání a mezietnického soužití učitelům, aktivistům působícím na poli menšinové problematiky, ale i laické veřejnosti.


Tady a teď

Mezi hlavní cíle SPOLEČNOSTi TADY A TEĎ, o. p. s. patří vytváření a realizace systému mimoškolního vzdělávání sociálně znevýhodněných jedinců (děti a mládež vyrůstající v  sociálně vyloučených lokalitách, prostředí ústavní výchovy, etnicky, sociokulturně či jiným způsobem stigmatizované), a to zejména v Plzni, Bílině a Ústí nad Labem. Společnost Tady a Teď, o. p. s. jednak přímo pracuje s klienty, a jednak se aktivně podílí na vzdělávání a osvěte směrem k majoritní populaci a institucím, které přicházejí se sociálně vyloučenými jedinci do interakce. Společnost dále realizuje kurzy Interkulturní a sociální výchovy pro profesionály pracujícími se sociálně znevýhodněnými dětmi; seberealizační pobyty pro děti z ústavní výchovy a vytváří metodické pomůcky pro učitele a studenty středních škol.


Tolerance

Stránky TOLERANCE budou poskytovat odkazy na podobné programy a projekty škol, univerzit, nevládních organizací a jiných institucí. Cílem těchto stránek je poskytovat informace a odkazy na projekty, iniciativy, organizace a  servery zabývající se výchovou k toleranci a lidským právům nejen z  České republiky, ale časem také ze střední a východní Evropy a odjinud.
nahoru