Antropoweb

ISSN 1801-8793

Call for paper: Násilné migrační procesy v českých zemích ve 20. století

Termín konání: 4. – 6. listopadu 2015
Místo konání: Společenské centrum Týnec, Týnec nad Sázavou, Klusáčkova 2

 

Primárním impulsem pro pořádání konference je výročí ukončení největší násilné migrační akce ve středních Čechách, spojené se vznikem výcvikového prostoru Waffen-SS na Benešovsku v letech 1942–1945. Hlavním cílem je zasazení této události do širších souvislostí migračních procesů ve dvacátém století a vymezení regionálních a naopak obecných parametrů této problematiky a jejich komparace. Jakkoliv je téma vzniku vojenských prostorů v Protektorátu Čechy a Morava považováno za zvláštní „pragmatický“ typ migračních procesů, snahou konference je toto téma uchopit z perspektivy obecných tendencí (nejen) totalitních režimů a jejich vztahu k migracím jako takovým. Aby byl rámec konference zároveň co nejvíce sevřený, budou příspěvky teritoriálně omezeny pouze na české země; případné přesahy budou individuálně posouzeny.

Byly stanoveny tři tematické okruhy:
• migrace z důvodu vzniku vojenských cvičišť (respektive válečných událostí obecně)
• migrace z ekonomických důvodů (těžba nerostných surovin, výstavba vodních děl,
přísun pracovních sil pro těžký průmysl apod.)
• migrace z politických důvodů

 

Jednací jazyk: čeština
Délka příspěvku: maximálně 20 minut


Přijímány budou i příspěvky do posterové sekce.
Příspěvky budou publikovány v samostatné recenzované publikaci. Přípravný výbor konference si vyhrazuje právo odmítnout příspěvek, případně jej přijmout pouze do posterové sekce nebo pouze k písemné publikaci.


Příspěvky přihlašujte s anotací do 30. 6. 2015 na adrese migrace@soapraha.cz , případně písemně na adresu Mgr. Hana Kmochová, Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4, 149 00, Praha 4 – Chodovec. Tamtéž směřujte i všechny ostatní dotazy.


Všichni přihlášení budou informování nejpozději do 31. 7. 2015, zda byl jejich příspěvek zařazen do hlavního programu konference.

nahoru