Příspěvky

Zasílání příspěvků

AntropoWebzin přijímá příspěvky pouze v elektronické podobě. Příspěvky zasílejte hlavnímu editoru časopisu na jkapusta@ksa.zcu.cz a v kopii na redakční email redakce@antropoweb.cz.

 

Pokyny autorům

Jak příspěvek napsat?

Při psaní příspěvku, prosím, používejte formát Times New Roman, velikost písmen 12, řádkování jednoduché, okraje 2,5 cm. Nepoužívejte přednastavenou funkci nadpisy, v případě nutnosti zvolte odlišnou velikost písma nadpisu či jeho tučné zvýraznění. Nadpisy nečíslujte. Nepoužívejte funkce typu automatické rozdělování slov apod. Pro přípravu rukopisu používejte níže uvedené připravené šablony.

AW_šablony.zip

Snažte se, prosím, dodržet maximální počty normostran (normostrana 1800 znaků včetně mezer) pro jednotlivé žánry:

  • pro odborné a přehledové studie max. 20 normostran (36 tis. znaků)
  • pro polemiky/diskuse/eseje max. 10 normostran (18 tis. znaků)
  • pro recenze max. 5 normostran (9 tis. znaků)
  • pro zprávy max. 2 normostrany (3,6 tis. znaků)

Citační úzus AntropoWebzinu je založen na The Chicago Manual of Style, 16th Edition (autor-datum). Všechny příspěvky by měly obsahovat odkazy v textu, stejně jako abecedně seřazený seznam použité literatury a zdrojů respektující zásady uvedené níže.

AW Pokyny jak citovat.pdf

Co musí příspěvek obsahovat?

V případě přehledových a odborných studií je třeba zaslat rovněž anglický název příspěvku a anglický abstrakt o délce max. 200 slov a 58 klíčových slov. Každý příspěvek také musí obsahovat jméno autora, emailový kontakt a údaj o institucionální afiliaci autora. Nezapomínejte uvádět případné zdroje financování (granty, výzkumné záměry) vztahující se k výzkumu či samotnému článku. Pokud příspěvek obsahuje obrázky/fotky/grafy, zasílejte je samostatně s minimálním rozlišením 300 DPI. Tabulky zasílejte nejlépe ve formátu .xls. Každý takový objekt (obrázek, tabulka) musí obsahovat popisek příp. odkaz na zdroj.

 

Recenzní řízení

Obdržený příspěvek (studie) je postoupen dvěma recenzentům, kteří zpracují pro redakci recenzní posudek. Recenzní řízení je po celou dobu oboustranně anonymní. Příspěvek může být doporučen k přijetí, odmítnut jako nevyhovující nebo doporučen k přijetí po přepracování textu. V takovém případě má autor jeden měsíc na přepracování svého textu. Samotné zpracování recenzního posudku trvá přibližně jeden měsíc, v závislosti na povaze textu. Příspěvek je schválen k publikování po obdržení alespoň dvou doporučujících recenzních posudků a přepracování dle případných připomínek recenzentů. V případě diskuzních příspěvků, polemik, esejí, recenzí a zpráv se příspěvky do recenzního řízení nezahrnují. Příspěvky, které nebudou v souladu s výše uvedenými formálními pokyny, budou odmítnuty bez zpracování recenzního posudku. Příspěvky, které nebudou splňovat obecná obsahová kritéria příspěvků AntropoWebzinu budou odmítnuty také bez zpracování recenzního posudku. Redakce si v takovém případě vyhrazuje právo na individuální postup.

 

Oznámení o copyrightu

Autoři, kteří chtějí publikovat v tomto časopise, musí souhlasit s následujícími body:

  • Autoři si ponechávají copyright a umožňují časopisu publikovat příspěvky pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
  • Autorům je dovoleno a doporučováno, aby po publikování svých příspěvků v tomto časopise zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách).