Antropo Webzin

ISSN 1801-8807

Migrace


Mgr. David Henig University of Durham (UK)

Abstract
This article describes the main theories and typologies of migration.

 
1. Úvod

 

 

Úvahy o migraci implikují ihned několik scénářů. O migraci lze uvažovat v optice long durée jako o tématu provázející homo sapiens sapiens od jeho počátků až do současnosti. Téma migrace je ale také historickou součástí západního uvažování o sobě samém. Dílo Homéra je toho dokladem stejně jako Starý zákon, nebo středověká imaginace. A konečně migrace je neodmyslitelně spjata se vznikem moderních společností. Ty byly založeny na radikální transformaci sociální a ekonomické struktury, která vyvolala nejprve vlny migrací z venkova do měst, později z  evropského kontinentu za oceán. Dekolonizace po druhé světové válce a  expanze západních forem modernity přinesla další vlny migrací směřující směrem do západních společností. Závěr minulého a počátek tohoto století je pak charakteristický nárůstem mobility lidí v celoplanetárním měřítku, který Papastergiadis označuje pojmem „turbulentní svět“ resp. „turbulentní migrací“.[1]

Migrace má dnes mnoho forem. Na jedné straně se může jednat o tzv. migranty - kosmopolity, kteří, řečeno spolu s Baumanem, cestují po celém světě první leteckou třídou, spí ve vybraných hotelech, jedí vybraná jídla, hovoří vybranými jazyky – tvoří novou sociální třídu úspěšných.[2] Na druhé straně spektra jsou oběti hromadných vysídlování v důsledku válečných konfliktů, etnických čistek, preventivních válek, ale i z důvodů environmentálních.[3] Daný výčet dokládá, že je nutné o migraci uvažovat v širokém smyslu a  chápat jí jako komplexní/multidimensionální fenomén a jako takový jej i  studovat. V tomto textu je nejprve představena základní typologie migrace. Dále pak základní teoretické proudy, které migraci studují a  interpretují. Na závěr i jejich kritická reflexe.

 

2. Vymezení

 

Latinské slovo migratio znamená stěhování, přestěhování (se). Jedná se o slovo odvozené od migro, migrare, tedy od stěhovati se, vystěhovati se, přesídliti. V sociálně vědním diskursu pojem migrace vyjadřuje studium pohybu, stěhování či přesídlování lidí, ať je tento pohyb permanentní či dočasný, dobrovolný či nedobrovolný.

V sociálních vědách zaujímá studium fenoménu migrace plnohodnotné postavení po dobu více než jednoho století. Počínaje E. G. Ravensteinem a  jeho studií The Laws of Migration z roku 1885.[4] Svébytný přístup ke studiu migrace představila Chicagská sociologická škola, která se zaměřila na studium evropských imigrantů žijících v USA a  procesů jejich integrace. Významným dílem z tohoto období je kniha W. I. Thomase a F. Znanieckého The Polish Peasant in Europe and America z roku 1922.

V rámci sociokulturní antropologie představuje klíčovou historickou roli pro studium migrace Manchesterská škola.[5] Badatelé spjatí s touto školou, respektive s Rhodes-Livingstone Isntitute v dnešní Zambii, prováděli originální a pionýrské výzkumy soustředěné na urbanizaci, migraci a sociální změnu v oblastech tzv. Měděného pásu (Copperbelt). Dále studovali procesy detribalizace, tj.  vyvázání jedinců z lokálních kmenových a příbuzenských struktur právě v  důsledku migrací do měst. Jejich sociální vazby byly posléze postupně nahrazovány profesními či kamarádskými sociálními sítěmi a/nebo novou etnickou afiliací.[6]

Soudobé společenské vědy nabízejí širokou škálu perspektiv na poli studia migrace. Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)[7] se jedná o studium:

· Pracovní migrace

· Sjednocování rodin

· Migrace a bezpečnost

· Nelegální migrace

· Práva migrantů

· Zdraví a migrace

· Integrace

· Migrace a rozvojová studia

2.1 Typologie migrace

 

Migraci lze typologizovat dle několika základních kritérií. Podle Parnwella je typologie migrace nezbytná pro jasné porozumění toho, co vlastně studujeme.[8] Přestože řada autorů pracuje s vlastní typologií, lze typologie migrace generalizovat následovně.

 

· Kritérium lokalizace:

Migrace může být mezinárodní

- o té hovoříme, dochází-li k migraci mezi státy

- dále lze rozlišit, jedná-li se o migraci kontinentální či mezikontinentální

- jedná-li se o migraci kontinentální, lze dále specifikovat a hovoříme o migraci regionální (např. region střední Evropy, či zemí Visegrádu)

Migrace může být interní

- o té hovoříme, dochází-li k migraci uvnitř státu

- v případě interní migrace lze rovněž dále specifikovat na migraci regionální či lokální

 

· Kritérium příčiny:

 

Dobrovolná

- Jedná se o akt vědomé, dobrovolné volby a zpravidla sem spadá pracovní migrace, migrace z důvodů sjednocení rodin, migrace za účelem studia apod.

 

Nedobrovolná

- Jedná se o migraci, které předcházel akt nedobrovolného rozhodnutí migrovat. Může se jednat o důvody politické, náboženské, environmentální apod. Podle síly lze dále nuancovat

- Vnucená migrace je vyjádřením nerovných mocenských vztahů mezi lidmi, kdy má někdo moc a sílu vnutit druhé straně migrovat. O vnucené migraci hovoříme například v průběhu válek, kdy dochází k masovému vyhánění obyvatel. Jiným příkladem může být vnucená migrace v důsledku sociálního inženýrství (např. masové vnucené přesuny obyvatelstva v Čínské lidově demokratické republice při stavbě přehrady Tři soutěsky znamenaly vystěhování více než 1 milionu obyvatel).

- Vynucená migrace může být například v důsledku nepříznivých enviromentálních ohrožení jako je sucho, povodně, hladomor, epidemie, půdní eroze, dezertifikace apod.[9]

 

· Kritérium časovosti

 

Permanentní migrace Dočasná migrace

 

3. Přehled přístupů

 

3.1 Push – Pull

 

V šedesátých letech dvacátého století byla představena „push-pull“ teorie. Bogue a po něm Jansen a Lee zaměřili svou pozornost na determinanty, které ovlivňují rozhodování lidí migrovat.[10] Na jedné straně se jedná o soubor faktorů, které působí na jedince negativně, tzn. ty, jež jej vypuzují, vytlačují – push faktory. Těmi mohou být nedostatek pracovních příležitostí, špatná životní úroveň apod. To samo o sobě není ještě dostatečným důvodem migrovat. Pro daného jedince musí někde nejprve existovat pozitivní faktory, které jej budou lákat, přitahovat – pull faktory. Ve své době představovala daná teorie silný explanační potenciál. V současnosti je migrace natolik komplexní fenomén, že mechanistických model „push-pull“ značně redukuje povahu celého fenoménu.

 

 

 

3.2 Neoklasická ekonomie

 

V mnoha ohledech podobný teoretický model představuje přístup vycházející z  principů neoklasické ekonomie. Massey et al. rozlišují tuto teorii na (i) makro a (ii) mikro teorii.

Makro teorie interpretuje migraci jako důsledek nerovnováhy v příjmech i na pracovním trhu v jednotlivých státech. Bude-li tato nerovnováha smazána, dojde podle autorů k eliminaci migrace. Mikro teorie pak chápe migraci jako sérii individuálních aktů jedinců, kteří váží mezi náklady/výnosy migrace. Jejich rozhodování je ovlivněno asymetrií pracovních trhů v jednotlivých zemích.[11]

 

3.3 Nová ekonomie migrace

 

Vychází z neoklasické teorie. Na rozdíl od neoklasické teorie ale nechápe migraci jako čistě individuální akt racionálně uvažujícího a  kalkulujícího jedince, nýbrž jako proces rozhodování v rámci větších sociálních jednotek, např. rodiny, domácnosti. V prostředí domácností a  rodin, se už neváží pouze zisk a ztráty, náklady a výnosy mezi žitím „tady a tam“, ale diskutována je rovněž otázka potenciálních rizik a  jejich minimalizace.[12] Ekonomické faktory pracovních trhů nejsou podle této teorie to nejdůležitější co by potenciální migranty orientovalo k pohybu. Je to minimalizace rizik, chudoby apod., co je klíčové v procesu rozhodování migrovat.

3.4 Teorie dvojího trhu (Dual labour market theory)[13]

 

 

Vychází taktéž z neoklasické ekonomie. Neorientuje se ale na racionální volbu jedinců ochotných migrovat nýbrž na poptávku v cílových zemích migrace a na rekrutování pracovní síly z rozvojových zemí. Původ migrace v této optice

vychází ze  strukturálních potřeb ekonomiky, tzn. neřeší nerovnost mezd, ale nedostatek pracovní síly ve vybraných sektorech v cílových zemích migrace.[14] Tato místa jsou zaplňována právě imigranty. Jedná se o logické vyústění proměn ekonomik a pracovních trhů v postindustriálních ekonomikách. Populace v cílových zemích migrace je již přeorientována na postindustriální mód produkce a tím vzniká nedostatek kvalifikovaných pracovníků v řadě servisních profesí. To vede k navýšení poptávky směrem za hranice států.

 

 

3.5 Teorie světového systému

 

Tato teorie spatřuje původ a příčiny migrace jako vyústění historického uspořádání tržních vztahů v rámci světového systému. Je zde patrná inspirace Wallersteinem. Hlavním argumentem je, že kořeny mezinárodní migrace jsou dány historicky, a to strukturou světového tržního uspořádání. Kapitalistické výrobní a ekonomické vztahy pronikly do (nekapitalistických) periferií, čímž vytvořily/předpřipravily mobilní pracovní populaci. Toto lze pozorovat na migračních proudech

mezi bývalými koloniemi a evropskými státy, což je důkazem dobře vyvinuté infrastruktury a pokračováním světového systému.[15]

 

 

3.6 Teorie sítí (Network theory)

 

Manchesterská škola vytvořila a aplikovala během svých výzkumů inovativní metodu – sociální sítě. Tato metoda se ukázala jako velmi efektivní při studiu migrace z  venkova do měst v Africe.[16] Později však byla aplikována i na studium migrantů v Evropě, USA apod. V  současnosti je poněkud problematické hovořit o teorii sítí, neboť tato získala mnoho významů a znamená někdy velmi odlišné postupy. Určitou „kontinuitu“ s Manchesterskou školou představuje sociolog Granovetter, který vypracoval koncept silných a slabých vazeb.[17] Dále lze zahrnout pod „síťový přístup“ i koncept „sociálního kapitálu“. Ať si zvolíme jakýkoli z výše představených přístupů, jedná se o  vhodnou metodu pro etnograficky ukotvené studium migrace. Daný přístup odhaluje, že migranti generují své sociální vazby na základě příbuzenských, kamarádských, národnostních a jiných sociálních vazeb. Tyto vazby jsou klíčové v procesu rozhodování zdali migrovat, či nikoli.

Sociální sítě jsou využívány při migraci k minimalizaci rizik a potíží a fungují jako záchranná síť před případným rizikem.

Do určité chvíle se jedná o individuální akty migrace, ale s narůstajícím počtem individuálních aktů se síť postupně rozrůstá a migrace se stává snazší.[18]

 

3.7 Institucionální teorie

 

Nevysvětluje příčiny migrace, ale soustředí se na procesy, které s ní souvisejí. V  důsledku migrace vznikají nové instituce, ať vládní, nevládní, dobrovolnické, neziskové. Migrace se tedy sama o sobě stává trhem, na kterém mohou prosperovat různé další instituce. Daný teoretický proud pak studuje, jakou roli hrají tyto instituce, nakolik se tyto instituce samotné podílejí na institucionalizaci (a tím i kontrole) migračních proudů apod.[19]

4. Kritická reflexe

 

V úvodu bylo naznačeno, že v současnosti je migrace chápána jako komplexní/multidimenzionální fenomén a jako takový začala být i  studována. Nutno dodat, že s větším či menším úspěchem. Každý z  představených základních teoretických směrů měl své odpůrce i zastánce. Kritickou reflexi představuje posun ve studiu migrace od čistě ekonomizujících témat a interpretací k rozměru sociálnímu. Zcela jasně to ve své době vyjádřil například Pirnwall, migrace „je pro mnoho lidí více "strategií přežití" než že by to byl mechanismus ekonomického polepšení si“.[20]

Druhou významnou oblast kritické reflexe otevřel koncept transnacionalismu (podrobněji viz. heslo transnacionalismus). Migrace díky tomuto konceptu přestala být chápána jako jednosměrný proces „buď tady nebo tam“. Transmigrant, píše Werbner, to je migrant „who moves back and forth between the West and the Rest“[21]. Téměř ve všech stávajících migračních teoriích chybí reflexe vazeb migranta na zemi původu a jak jsou tyto vazby udržovány. Podle Appaduraie[22], nová globální kulturní ekonomie nemůže být chápána v existujících termínech a modelech centrum-periferie, ani ji nelze redukovat na zjednodušené modely typu push-pull faktorů, či na volbu mezi nabídkou-poptávkou. Nic z toho v současném „turbulentním světě“ neplatí. Tyto vazby hrají důležitou roli. Skrze ně proudí manželé/manželky[23], dary a peníze[24], mají dopad na lokální rozvoj v místech emigrace[25] a hrají rovněž důležitou roli v mezigenerační kulturní reprodukci[26]. Což může ovlivňovat ne/integraci migrantů do hostujících společností. Právě těmito směry jsou dnes vedeny antropologické výzkumy migrace.

 

5. Příloha: vybrané online zdroje věnované migraci

 

Mezinárodní organizace pro migraci:

www.iom.int

 

Český portál, kde lze nalézt řadu zajímavých informací o migraci především z oblasti střední Evropy:

www.migraceonline.cz

 

Oxfordský COMPAS je jedním z nejvýznamnějších center studia migrace v současné době. Na jeho stránkách je k dispozici řada volně stáhnutelných working papers:

www.compas.ox.ac.uk

 

Další z rozcestníků věnovaných migraci:

http://www.migrationinformation.org/

 

Jeden ze známých think tanků věnující se migraci:

http://www.migrationpolicy.org/

 

O nedobrovolné migraci více na:

http://www.forcedmigration.org/

 

Další z významných výzkumných institutů The Development Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty při University of Sussex, na jeho stránkách jsou k dispozici volně stáhnutelné working papers a řada dalších materiálů o migraci:

http://www.migrationdrc.org/index.html

 

Další ze stránek věnujících se migraci a pomoci imigrantům v České republice, jedná se o Centrum pro otázky migrace:

http://www.migrace.com/cs/index.html

 

Informační portál o pilotním projektu MPSV „výběru“ kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí:

http://www.imigracecz.org/

 

Stránky Ministerstva vnitra, Odboru azylové a migrační politiky:

http://www.mvcr.cz/azyl/

 

 

6. Literatura

 

Appadurai, A. 1996. Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press.

 

Bauman, Z. 1999. Globalizace. Důsledky pro člověka. Praha: Mladá fronta.

 

 

Bogue, Donal J. 1963. “Techniques and Hypotheses for the Study of Differential Migration: some Notes from an Experiment with U.S. Data.”International Population Conference, New York 1961 London:UNESCO

 

Eriksen, T. H. 2002. Ethnicity and Nationalism, 2nd edition. London: Pluto Press.

 

 

Gardner, K., and Z. Ahmed. 2006. Place, Social Protection and Migration in Bangladesh: A Londoni Village in Biswanath. Working Paper T 18, Development Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty. Brighton: University of Sussex.

 

Granovetter, M. 1973. The Strenght of Weak Ties. American Journal of Sociology 78:1360-1380.

Charlsley, K. 2005. Unhappy Husbands: Masculinity and Migration in Transnational Pakistani Marriages. Journal of the Royal Anthropological Institute 11:85 - 105.

 

Jansen, C. 1969.  Some Sociological Aspects of Migration. In: Migration, ed. J. A. Jackson. Cambridge, Mass: Harvard University Press; Lee, E. S. 1969. A Theory of Migration. Demography 3: 47-57.

 

 

Lee, E. S. 1969. A Theory of Migration. Demography 3: 47-57

 

Lyon, S. M., and M. D. Fischer. 2007. Anthropology and Displacement: Culture, Communication and Computers Applied to a Real World Problem. Anthropology in Action 14:40-53.

 

Massey, D. S., J. Arango, G. Hugo, A. Kouaouci, A. Pellegrino, and J. E. Taylor. 1997. "Causes of migration," in The Ethnicity Reader. Edited by J. Rex and M. Guibernau, pp. 257 - 269. London: Routledge.

 

Massey, D. S. 1988. Economic Development and International Migration in Comparative Perspective. Population and Development Review 14:383-413.

—. 1996. The Age of Extremes: Concentrated Affluance and Poverty in the Twenty-First Century. Demography 33:395-412.

 

Mitchell, J. C. 1974. Social Network. Annual Review of Anthropology 3:279 - 299.

 

Papastergiadis, N. 2000. The Turbulence of Migration. Cambridge: Polity Press. S: 3-6.

 

 

Petersen, W. 1958. A General Typology of Migration. American Sociological Review 23:256-266.

 

Ravenstein, E. G. 1885. The Laws of Migration. Journal of the Statistical Society of London 48:167-235.

 

Shaw, A. 2000. Kinship and continuity: Pakistani families in Britain. Amsterdam: Harwood Academic.

 

Werbner, R. P. 1984. The Manchester School in South-Central Africa. Annual Review of Anthropology 13:157 - 185.

 

Werbner, P. 1990. The Migration Process: Capital, Gifts and Offerings among British Pakistanis. Oxford: Berg.

—. 2004. Theorising Complex Diasporas: Purity and Hybridity in the South Asian Public Sphere in Britain. Journal of Ethnic and Migration Studies 30:895 - 911.

 

 

 

 

 


[1] Papastergiadis, N. 2000. The Turbulence of Migration. Cambridge: Polity Press. S: 3-6.

[2] Bauman, Z. 1999. Globalizace. Důsledky pro člověka. Praha: Mladá fronta.

[3] Srov. Massey, D. S. 1996. The Age of Extremes: Concentrated Affluance and Poverty in the Twenty-First Century. Demography 33:395-412; Lyon, S. M., and M. D. Fischer. 2007. Anthropology and Displacement: Culture, Communication and Computers Applied to a Real World Problem. Anthropology in Action 14:40-53.

[4] Ravenstein, E. G. 1885. The Laws of Migration. Journal of the Statistical Society of London 48:167-235.

[5] Úvod k Manchesterské škole podává: Werbner, R. P. 1984. The Manchester School in South-Central Africa. Annual Review of Anthropology 13:157 - 185.

[6] Podrobněji v: Eriksen, T. H. 2002. Ethnicity and Nationalism, 2nd edition. London: Pluto Press.

[7] http://www.iom.int/jahia/Jahia/pid/3 [last access 18.9.07]

 

[8] srov. Parnwell, M. 1993. Population Movements and the Third World. London: Routledge. S: 11.

[9] William Petersen používal poněkud odlišnou typologii, avšak obsahově podobnou a rozlišuje mezi vnitřní/vnější; násilnou/dobrovolnou. Srov. Petersen, W. 1958. A General Typology of Migration. American Sociological Review 23:256-266.

[10] Bogue, Donal J. 1963. “Techniques and Hypotheses for the Study of Differential Migration: some Notes from an Experiment with U.S. Data.”International Population Conference, New York 1961 London:UNESCO; Jansen, C. 1969. Some Sociological Aspects of Migration. In: Migration, ed. J. A. Jackson. Cambridge, Mass: Harvard University Press; Lee, E. S. 1969. A Theory of Migration. Demography 3: 47-57.

[11] srov. Massey et al. 1997. "Causes of migration," in The Ethnicity Reader. Edited by J. Rex and M. Guibernau. London: Routledge. S: 259-260.

[12] Ibid. 260.

[13] Ibid. 261-262.

[14] Ibid. 262.

[15] Ibid. 263.

[16] Mitchell, J. C. 1974. Social Network. Annual Review of Anthropology 3:279 - 299.

[17] Granovetter, M. 1973. The Strenght of Weak Ties. American Journal of Sociology 78:1360-1380.

[18] Srov. Massey, D. S. 1988. Economic Development and International Migration in Comparative Perspective. Population and Development Review 14. S: 396-399.

[19] Massey, D. S. et al. 1997. "Causes of migration," in The Ethnicity Reader. Edited by J. Rex and M. Guibernau. London: Routledge. S: 265.

[20] Parnwell, M. 1993. Population Movements and the Third World. London: Routledge. S: 9.

[21] Werbner, P. 2004. Theorising Complex Diasporas: Purity and Hybridity in the South Asian Public Sphere in Britain. Journal of Ethnic and Migration Studies 30. S: 896.

[22] Appadurai, A. 1996. Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press. S: 33.

[23] Charlsley, K. 2005. Unhappy Husbands: Masculinity and Migration in Transnational Pakistani Marriages. Journal of the Royal Anthropological Institute 11:85 - 105.

[24] Werbner, P. 1990. The Migration Process: Capital, Gifts and Offerings among British Pakistanis. Oxford: Berg.

[25] Gardner, K., and Z. Ahmed. 2006. Place, Social Protection and Migration in Bangladesh: A Londoni Village in Biswanath. Working Paper T 18, Development Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty. Brighton: University of Sussex.

[26] Shaw, A. 2000. Kinship and continuity: Pakistani families in Britain. Amsterdam: Harwood Academic.nahoru