Antropoweb

ISSN 1801-8793

Lidé, a ne jen čísla? / Čísla, a ne jen lidé? Patří ,,tvrdé" metody do historiografie?

Český sociálněvědní datový archiv je webový projekt, na kterém dlouhodobě spolupracují Ústav pro studium totalitních režimů a  Sociologický ústav Akademie věd. Cílem je zpřístupnit kvantitativní zdroje badatelům zabývajícím se českou společností v dějinách i v současnosti a podněcovat vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi sociálními vědami.

Na příkladech dvou projektů – databáze usmrcených na čs. státní hranici v letech 1948–1989 a projektu Baráky, který mapuje komunitní způsob života českého undergroundu – ukážou Tereza Mašková a Vojtěch Ripka z Ústavu pro studium totalitních režimů, že kvantitativní metody mají v soudobých dějinách své místo a smysl, přičemž některé kvantitativní zdroje a prameny již existují a některé lze dokonce zčásti rekonstruovat ze zdrojů kvalitativních. Představíme možný postup a  výhody i nevýhody této metody. Především se zaměříme na otázky spojené s  výběrem vzorku pramenů, přesností a silou výpovědní hodnoty a její přenositelností. Dotkneme se problematiky dostupnosti a spolehlivosti dat a s tím spojenými limity historického tázání.

Martin Vávra ze Sociologického ústavu AV ČR předvede, že i data ze  sociologických šetření provedených v Československu před rokem 1989, tudíž pod ideologickou kontrolou komunistické strany, mají velký a zatím spíše nevyužitý potenciál. Pokud historik porozumí vzniku a účelu těchto šetření, může řadu dat plodně využít a zároveň si klást otázky po způsobech a účelu jejich samotné produkce.

 

  • Termín: 17. 3. 2015 od 17.30
  • Místo konání: FF UK, Šporkův palác, Hybernská 3, Praha 1, podkrovní místnost č. 303
  • Přednášející: PhDr. Martin Vávra, Ph.D. (SOÚ AV ČR), Mgr. Tereza Mašková, Vojtěch Ripka, Ph.D. (ÚSTR)
Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru