Antropoweb

ISSN 1801-8793

Den vědy FF UK - 25.3. 2015

Poznávání bez hranic

Den vědy pořádaný na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze má již několikaletou tradici. Jeho hlavní cíl je od počátku jediný: Ukázat, že se kvalitní humanitní vzdělání neobejde bez kvalitního výzkumu, ba že teprve ze spojení obou vzniká to, čemu říkáme poznání. Fakt, že se tomuto propojení fakultě daří na všech úrovních studia, potvrzuje její pozici nejstarší a nejprestižnější humanitní instituce v zemi.

Zvoleným titulem „Poznávání bez hranic“ bychom se v tomto roce rádi zaměřili na otázky tzv. interdisciplinarity či mezioborovosti, tedy něčeho, co se zdá z povahy věci uvedenou jednotu bořit. Chceme ukázat, že přesahy k jiným oblastem poznání, ať už se jedná o  přírodovědné, umělecké či technické, tedy zpochybňování hranic stávajících a vytváření nových, je naopak paradoxně něčím, co onu jednotu zakládá, ba je pro humanitní vzdělání definující.

V hlavní sekci programu „Vidí věci jinak“ se takto na společných přednáškách setkají literární teoretik Martin Hilský s chemikem Michaelem Londesboroughem či filosof Miroslav Petříček s režisérem Vítem Janečkem. Nad rolí duchověd coby „conditio humana“ se zamyslí teoretik umění Josef Vojvodík. V tomtéž pásmu historici Marie Šedivá KoldinskáMichal Stehlík představí své zkušenost s prezentací humanitních věd v médiích a  otevřou tak další téma, totiž souvislost humanitního výzkumu s jeho společenskou funkcí, která se neomezuje pouze na výchovu specialistů, ale přispívá k rozvoji zdravé a sebevědomé společnosti.

Této specifické roli humanitních věd, v nichž je díky provázanosti výzkumné a vzdělávací či jinak osvětové funkce obtížné a často i  zbytečné ostře odlišovat mezi tím, co je původní a co převzaté, co je „inovativní“ a co „popularizační“, co je „progresivní“ a co „reakční“, budou věnovány i další bloky dne. V sekci „Za horizont české vědy“ bude představena a diskutována problematika zapojování do mezinárodních vědeckých projektů a způsoby podpory, jimž se zájemcům z FF UK a humanitních věd obecně může v této oblasti dostat. Akce proběhne mj. za účasti prorektorky UK Lenky Rovné, Lucie Matouškové z Technologického Centra AV ČR, Josefa Jandy z MŠMT a Pavly Hlušičkové z Národního památkového ústavu. Za FF UK vystoupí Lucie DoležalováMartin Procházka.

Neméně zajímavé budou přednášky a prezentace projektů mladých vědců FF UK, které jsou v programu zařazeny v rámci sekce „Mladá věda“. Sekci „Studenti studentům!“, složenou ze šesti krátkých přednášek a určenou studentům středních škol, připravují studenti a doktorandi Filozofické fakulty UK.

S ohledem na to, že typickým výstupem humanitního bádání je kniha a  že je to právě Filozofická fakulta, kdo se jak v kvantitě, tak kvalitě knižní produkce udržuje na vrcholu žebříčku českých vědeckých institucí, proběhne v budově také malý knižní „veletrh“. Během něj bude svou nejnovější knižní produkci nabízet 11 významných vydavatelství, v nichž zaměstnanci fakulty publikují, včetně Vydavatelství Filozofické fakulty.

V rámci doprovodných akcí bude ve vestibulu mj. instalována výstava fonetických přístrojů, doplněná o jejich praktické ozkoušení hudební produkcí a následnou přednáškou o vývoji fonetického bádání.





nahoru