Antropoweb

ISSN 1801-8793

Call For Papers: Konference Kreativní město

Kreativní město
VI. ročník mezinárodní doktorandské konference
Katedra dějin umění a kulturního dědictví
Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,


dovolujeme si vás pozvat na VI. ročník mezinárodní doktorandské konference, která se bude konat 13. 5. 2015 na půdě Ostravské univerzity v Ostravě. Konference je určena především studentům doktorských studijních programů v oblasti kulturních dějin, historie, urbánních dějin, dějin umění, sociálních dějin, gender history, antropologie, filozofie, i dalších příbuzných oborů. Primárním cílem konference je poskytnout doktorandům platformu pro diskuzi nad aktuální problematikou fenoménu města v interdisciplinárních průnicích. Zohledněna budou hlediska historická, sociální i kulturní. Konference umožňuje prezentaci výsledků bádání a dizertačních prací, vzájemnou konfrontaci metodologických východisek a tvořivou výměnu poznatků. Tématem letošního ročníku konference je Kreativní město.

Konferenci organizuje tým doktorandů Katedry dějin umění a kulturního dědictví, Filozofické fakulty, Ostravské univerzity v Ostravě, pod záštitou doc. PhDr. Andrey Pokludové, Ph. D.

 

Téma konference
Konference Kreativní město reflektuje aktuální trendy ve výzkumu řady specializovaných oborů, spjatých s problematikou dějin středoevropských měst. K tematickému zaměření Kreativního města patří: projevy městského života, sociální vazby obyvatel, specifické subkultury, architektura a umění jako fenomény ve vzájemné interakci. Důraz je kladen na problematiku města v dějinné perspektivě od středověku po současnost. Kreativita v kontextu městského prostoru je představována komplexem změn, jimiž město jako živoucí organismus procházelo a prochází. Tento proces může být identifikován v historickém vývoji měst, vztahu obyvatel k městskému prostoru i jejich identitě, urbanismu, památkových monumentech, kulturní politice města a v neposlední řadě v paměti a historické kontinuitě prostoru, umění a kultuře ve městě.

Vítáme zejména témata z následujících oblastí: dějiny urbanismu, percepce urbánního prostoru, kulturní identita města, specifika městské subkultury, město v modernizačních procesech 19. – 20. století, specifika lokálních tradic, město a jeho obyvatelé, jedinec ve městě, minoritní a majoritní skupiny obyvatelstva, lidé na okraji, dějiny institucí, jedinečnost městských monumentů, architektura veřejného prostoru, umění ve městě, genderová diferenciace městského prostoru, sociálně-patologické jevy, struktury městské společnosti, projevy městského života, městská zeleň a další.


Konferenční jazyky
Svůj příspěvek můžete přednést v češtině, slovenštině a angličtině.


Timeline konference
Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 1. 4. 2015 na e-mailovou adresu 
creativecity@centrum.cz. Do 7. 4. 2015 budete vyrozuměni o zařazení příspěvku na 
konferenci, vč. programu a organizačních náležitostí. Organizátoři si vyhrazují možnost 
výběru příspěvků, které na konferenci zazní.

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru