Antropoweb

ISSN 1801-8793

Call for papers: 11. mezinárodní studenská vědecká konference AntropoWebu

Konec antropologie v Čechách?!

 

 


Sociální a kulturní antropologie, potažmo humanitně zaměřené obory jako celek, čelí vzrůstající kritice ze strany odborné i laické veřejnosti. Na jedné straně je zpochybňována validita antropologie jako vědy, na straně druhé se množí diskuze o přínosnosti a významu oboru, resp. o společenské potřebě a úloze antropologů. Sociální a kulturní antropologie se tak dostává do pozice, kdy je nucena obhajovat smysl vlastní existence v odborných i laických kruzích. Do jaké míry si však tuto situaci uvědomují samotní antropologové?

 

Již tradiční interdisciplinární setkání mladých badatelů tentokrát reaguje na současný stav humanitních věd v českém prostředí a na příkladu kulturní a sociální antropologie se zamýšlí nad problematickým obrazem těchto oborů ve společnosti, nad jejich potenciálem i budoucím možným směřováním. Čelí antropologie skutečně krizové situaci, která by mohla vést až ke ztrátě legitimity tohoto vědního oboru, anebo se jedná jen o mediální bublinu a středoevropská antropologie se po stránce výzkumné, institucionální i personální řadí mezi evropskou a světovou špičku? Reagují na vzniklou situaci profesionální antropologové či potencionální hrozbu zániku vlastní disciplíny ignorují a pokračují v osvědčených způsobech výzkumu, výuky a sebeprezentace? Uvědomují si tento stav i badatelé z příbuzných humanitních věd? Řeší obdobně problematickou situaci ve vlastních oborech? Lze tento proces zvrátit nebo je konec antropologie a potažmo i humanitních věd v Čechách nevyhnutelný? A jedná se o české specifikum či je úpadek těchto disciplín obecným problémem i v zahraničí?

 

Vzhledem k tematickému zaměření připravované konference zveme zájemce z různorodých oborů, aby skrze vlastní zkušenosti, výzkumy a názory přispěli k diskuzi o současné situaci humanitních věd nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Rádi tak přivítáme kolegyně a kolegy z oborů antropologie, archeologie, etnologie, etnografie, etologie člověka, folkloristiky, filosofie, historie, politologie, sociologie a mnoha dalších. Obdobně jako v předešlých letech je konference určena pro studentky a studenty bakalářských, magisterských, či doktorských oborů.

Jednacím jazykem konference bude čeština, uvítáme však i příspěvky v angličtině, kterým bude věnován samostatný panel konference.

Příspěvky z konference, které projdou standardním recenzním řízení, budou publikovány v recenzovaném vědeckém časopise AntropoWebzin, který vyjde v elektronické formě. Vydavatelem časopisu je AntropoWeb, z. s. a nad jeho formálními i obsahovými kvalitami bdí redakce, recenzenti a redakční rada AntropoWebzinu.

 

Konference se uskuteční ve dnech 15.–16. 10. 2015 v Plzni. Konkrétní místo konání bude upřesněno.

 

Požadavky na účastníky konference:

 • délka příspěvku nesmí přesáhnout 20 minut

 • deadline pro přihlášení je 1. 9. 2015

 • abstrakty příspěvků (250 slov) zašlete spolu s přihláškou do 1. 9. 2015 prostřednictvím elektronického formuláře na níže uvedené adrese, z abstraktů musí být jasně zřejmá vazba příspěvku na téma konference

 • https://antropowebzin.wufoo.com/forms/pihlaka-application-form/

 • o akceptování či zamítnutí přihlášky budou účastníci informováni do 15. 9. 2015

 • příspěvek musí být doprovázen prezentací fungující v off-line režimu

 • účastníci musí být posluchači bakalářského/magisterského/doktorského studijního programu

 • v případě dvou či více řečníků musí být alespoň jeden studentem bakalářského/magisterského/doktorského studijního programu

 • za účast na konferenci není požadován žádný poplatek

 

Publikace příspěvků:

 • pokud budete informováni, že Váš příspěvek byl akceptován a budete mít zájem o jeho publikování v periodiku AntropoWebzin, je nezbytné jeho plný text zaslat nejpozději do 30. 10. 2015 na adresu: v.korinkova@antropoweb.cz

 • o rozhodnutí, zda bude text zařazen do recenzního řízení, budou autoři informováni v několika následujících týdnech

 • příspěvek musí odpovídat pokynům pro autory zveřejněným na stránkách časopisu : http://antropologie.zcu.cz/webzin/index.php/webzin/about/submissions#authorGuidelines

 • účast na konferenci není vázána na zaslání textu k publikaci, tzn. při splnění výše uvedených požadavků je možné vystoupit i bez zaslání písemné verze referátu

Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru