Antropo Webzin

ISSN 1801-8807

Bibliografický přehled překladové (odborné) ciganologické literatury vydané v ČR a SR po roce 1989


STÁHNOUT PDF


BIBLIOGRAPHICAL OVERVIEW OF THE TRANSLATED (SPECIALIZED) GYPSIOLOGICAL LITERATURE PUBLISHED IN THE CZECH/SLOVAKIA REPUBLIC AFTER 1989

PhDr. Marek JAKOUBEK, Ph.D.

Katedra antropologických a historických věd, FF ZČU, Plzeň

 


 

Abstract: The overview is organized in four sections: 1) translated monographs; 2) translated essays (i.e. articles published in journals and texts published in anthologies); 3) chapters in translated books; 4) original, not yet published texts, translated to Czech. Wherever the data was accessible, the information about the translator and the original bibliographical information are attached. In case of  monographs, the information about the published Czech and Slovak reviews is supplemented. At the outset of each section, the statistical overview of the items involved regarding the total number and languages from which the translations were made is offered. All items are structured chronologically.

Keywords: gypsiological literature, gypsiology


Od roku 1989 se v bývalých zemích Československa začaly – v mnohem hojnější míře než jak tomu bylo do té doby – objevovat překlady publikací a statí zahraničních ciganologů. Po devatenácti letech publikační a překladatelské svobody se v dané oblasti nashromáždil již poměrně značný soubor přeložených textů, přičemž cílem předložené studie je danou kolekci zmapovat. Jak již samotný název napovídá, je cílem následujícího výčtu jednotlivých překladových položek poskytnout čtenáři co možná nejúplnější přehled v dosud zveřejněných českých a slovenských překladech
(odborné) zahraniční ciganologické literatury. Ačkoli by se dnes, kdy se všichni badatelé a většina studentů mohou vykázat kompetencí obvykle hned v několika cizích jazycích, mohla taková práce zdát samoúčelnou, není tomu tak. Ciganologie je u nás oborem mladým. Třebaže již před rokem 1989 docházelo na daném poli k významným událostem, jakož i pokroku, ciganologie jako vědecký diskurz hodný tohoto jména se u nás objevuje teprve v porevolučním období. Jedním z  předpokladů existence vědeckého diskurzu je jeho terminologie, pojmový aparát, přičemž u etablujících se diskurzů je samozřejmou snahou odpovídající terminologii vybudovat. Situace české a slovenské ciganologie je přitom v daném ohledu specifická, neboť díky předrevolučnímu režimu byl rozvoj tohoto oboru u nás potlačen a kontakty
s děním v západním světě oslabeny, čímž došlo k tomu, že ačkoli ciganologie jako taková šla mílovými kroky kupředu, její česká a  slovenská podoba se více méně teprve konstituují. Na druhé straně – první úspěchy jsme již oslavili sdostatek dávno na to, aby mělo smysl ohlédnout se zpět za vykonanou prací. Právě v této situaci pak, máme za to, nachází předložený bibliografický přehled překladové ciganologické literatury jednu ze svých rolí – usnadnit orientaci v doposud vykonané práci tak, aby v případě potřeby mohl každý zájemce snadno zjistit, může-li při své práci vycházet
z již dosažených pozic, tj. existuje –li v kolekci překladové literatury studie se  zaměřením, odpovídajícím jeho zájmu a tedy obsahující i odpovídající terminologii. Současně by náš přehled mohl (měl) sloužit i k eliminaci zbytečných a ve svém důsledku zavádějících a matoucích terminologických dublet, tedy odlišných překladových variant týchž pojmů.
Kromě uvedené úlohy související s budováním terminologickokonpcetuálního zázemí české a  slovenské ciganologie, může přehled samozřejmě sloužit i v řadě dalších ohledů. Pomineme-li jeho hodnotu prostě informativní,
umožní přehled zajímavý pohled do skladby souboru u nás publikovaných překladů zahraničních cioganologických prací. Jako jistý první krok v tomto směru jsou v záhlaví jednotlivých sekcí uvedeny základní statisticko-tematické údaje uvádějící celkový počet položek v daném oddílu a jejich výčet podle původních jazyků. Celý soubor je pak rozřazen do svou základních sekcí podle země, kde byl odpovídající příspěvek publikován, přičemž v rámci těchto bloků je přehled dále členěn na oddíly 1) Monografie, 2) Studie (tj. stati v časopisech a  antologiích), 3) Kapitoly v knihách a
4) Původní texty (tj. stati zahraničních autorů, které byly určeny primárně pro české, resp. slovenské čtenáře a tedy byly publikovány v českém, resp. slovenském překladu dříve než v jiném jazyce). V daném ohledu se však jedná skutečně jen o náznak možného zpracování celé kolekce.
Způsob výběru jednotlivých položek a jejich zpracování Do přehledu byly zařazeny odborné publikace či jejich části a studie, které mají explicitní vztah k  ciganologickým zkoumáním. Do souboru tedy nebyly zařazeny texty, které se ciganologických bádání potenciálně dotýkat mohou, nicméně tak explicitně nečiní (např. studie týkající se problematiky menšinových populací, otázky menšinových jazyků apod.). Hledisko odbornosti pak vyřazovalo texty, které se – ač
by tematicky do souboru náležely – svým charakterem a zaměřením nacházejí mimo vymezené pole (a tedy také mimo oblast ciganologie coby vědeckého diskurzu). Co se týče samotných jednotlivých položek přehledu, snažili jsme se vždy o uvedení co nejkomplexnějších údajů. Kromě standardních bibliografických údajů českého vydání odpovídající položky jsme pak usilovali především o  uvedení bibliografických údajů originálu. Protože však některé publikované studie některé informace neuvádějí (častým nešvarem je v  tomto ohledu právě absence plného, resp. standardního bibliografického údaje originálního textu), zůstává v odpovídajících případech teze o  komplexnosti pouze nenaplněným ideálem. V tomto ohledu je tedy třeba přehled považovat za dílo nehotové, na jehož finalizaci se ovšem usilovně
pracuje. Kromě již uvedeného jsme všude, kde jsme disponovali odpovídající informací, uváděli též odkaz na recenzi, resp. recenze, které se k té které položce vztahují.
Vize do budoucna V  současné době jsou ke všem položkám přehledu vypracovávány krátké anotace s cílem, aby se v co nejkratším čase přehled stal přehledem anotovaným; k finální verzi anotovaného přehledu by pak měly být připojena ještě i krátká resumé publikovaných recenzí odpovídajících děl. Kromě těchto aktivit budou samozřejmě průběžně doplňovány všecky odkazy na doposud ještě nezařazené texty1.


ČESKÁ REPUBLIKA
MONOGRAFIE
STATISTICKÝ PŘEHLED
Počet: 7
Z toho přeložených
Z angličtiny 6
Ze španělštiny 1

1998
■ FRASER Argus (1998) Cikáni. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 380 stran (z angličtiny přeložila Marta Miklušáková)
■ [Orig.: Fraser, Angus (1995) The Gypsies. Blackwell Publishers. Oxford] Recenze dané publikace
♦ Fónadová, Laura – Angus Fraser: Cikáni (recenze). Sociologický časopis, Praha, Sociologický ústav AV ČR, 1999, vol. 35, no. 3, s. 367-370.
♦ Kanda, Roman – Příběh Kočovníků (Angus Fraser: Cikáni – recenze), Aluze 1 / 1999
http://www.aluze.cz/1999_01/fraser.php
■ FONSECOVÁ, Isabel (1998) Pohřbi mě vestoje. Cikáni a jejich pouť, Brno: Nakladatelství Slovart, 260 stran, z angličtiny přeložili M. Mareš a I. Pekárková
■ [Orig.: Fonseca, Isabel (1996) Bury me standing: The Gypsies and their Journey, New York, Knopf, 322 stran]
Recenze dané publikace
♦ Miklušáková Marta – Fonsecová, I.: Pohřbi mě vestoje (recenze), Amaro gendalos http://romove.radio.cz/cz/clanek/18562


1999
■ GOMÉS ALFARO, Antonio (1999) Velký proticikánský zátah : Španělsko:  všeobecné uvěznění Cikánů v roce 1749, Olomouc: Universita Palackého, 142 stran, ze španělštiny přeložil Jiří Černý
■ [Orig.: Gómez Alfaro, Antonio (1993) La gran redada de gitanos: España, prisión general de gitanos en 1749, Madrid: Ed. Presencia gitana]


2000
■ KENRICK, Donald – PUXON, Grattan (2000), Cikáni pod hákovým křížem. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 180 stran, z angličtiny přeložil Ruben Pellar
■ [Orig.: Kenrick, D. , Puxon G. (1995) Gypsies under the Swastika. Herfordshire: University of Hertfordshire Press]


2001
■ HANCOCK, Ian (2001) Země utrpení. Dějiny otroctví a pronásledování Romů, Praha: Signeta, 195 stran, z angličtiny přeložily Karolína Ryvolová a Helena Sadílková
■ [Orig.: HANCOCK, IAN (1987) The Pariah Syndrome. An Account of Gypsy Slavery and Persecution, Ann Arbor.]


2003
■ KENRICK, Donald (2003) Cikáni na cestě z Indie do Evropy, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 80 stran, z angličtiny přeložila Helena Berková
■ [Orig.: Kenrick, Donald (1993) Gypsies: from India to Mediterranian, The Interface Collection. Toulouse: CRDP]


2005
■ STEWART, Michael, 2005, Čas Cikánů, Barrister a Principal ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Brno, 280 stran, z angličtiny přeložila Silvie Prudká
■ [Orig.: Michael Stewart (1997) The Time of the Gypsies. Boulder, Colo.: Westview Press, 302 stran] Recenze dané publikace
♦ Jakoubek, M. – Kniha o nikom a pro nikoho. (Michael Stewart – Čas Cikánů, Brno: Barrister & Principal, Univerzita Palackého v  Olomouci; překlad: Silvie Prudká ), A2 kulturní týdeník 16/2006, 19. 4. 2006, str. 19
♦ Jakoubek, M. – Michael Stewart: Čas Cikánů, Brno: Barrister & Principal, Univerzita Palackého v Olomouci, Český lid 94, 1/2007, str. 102-104
♦ Abu Ghosh, Yasar, 2008, Michael Stewart: Čas Cikánů (recenze), Sociologický časopis 2/2008, str. 441-444


* * *


STUDIE
STATISTICKÝ PŘEHLED
Počet: 51
Z toho přeložených
Z angličtiny 31
Ze němčiny 9
Z francouzštiny 3
Z italštiny 1
Z novořečtiny 1
Z polštiny 3
Z bulharštiny 1
Jazyk neuveden 2


1994
■ ERICH, Renata M. (1994) Úděl menšin ...?, Romano džaniben 1/1994, str. (z němčiny přeložila Lucie Široká)
■ HALWACHS, Dieter W. (1994) Romové v Burgenlandu / Zachová se jejich jazyk?, Romano džaniben 1/1994, str. (z němčiny přeložila Lucie Široká)
■ BARTOSZ, Adam (1994) Násilné usazování Romů v Polsku, Romano džaniben 4/1994, str. (z polštiny přel. Eva Magalová)


1995
■ BOLLAG, Burton (1995) Americké hnutí za občanská práva a boj Romů v  České republice, Romano džaniben 4/1995, str. 5-8 (z angličtiny přeložili M. Miklušáková a M. Kocman)
■ KARPATIOVÁ, Mirella (1995) História Rómov v Taliansku , Romano džaniben 4/1995, str. 62-69 (z italštiny přeložila Edita Žlnayová)


1996
■ LUNDGREN, Gunilla (1996) "Cikánský baron" Arthur Theslef , Romano džaniben 3/1996, str. 39-45 (přeložila A. Červeňáková) 1998
■ SOULIS, George C. (1998) Cikáni v Byzantské říši a na Balkáně v pozdním středověku, in Hübschmannová, Milena (ed.) Romové v Byzanci (?), Praha: Indologický ústav FF UK, str. 9-32, z angličtiny přeložili Radovan Síbrt a Karolína
Rybolovu (překlad latinských a řeckých textů: J. Keprtová, V. Konzal)
■ [Orig. Soulis, George, C. (1961) The Gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans in the late Middle Ages, in. DOP 15, str. 143-165]
■ ROCHOWOVÁ, Ilse & Matschke, Klaus-Peter (1998) Nově o Cikánech v  Byzantské říši na přelomu 13. a 14. století, in: Hübschmannová, Milena (ed.) Romové v Byzanci (?), Indologický ústav FF UK, Praha 1998, str. 48-56, z němčiny přeložil Jakub Křečík (překlad latinských a řeckých textů: J. Keprtová, V. Konzal)
■ [Orig. Rochow Ilse & Matschke, Klaus-Peter (1991) Neues zu den Zigeuner im Byzantischen Reich um die Wende vom 13. zum 14 Jahrhundert, in: JİB 41, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaftten, Wien, str. 241-254]
■ ROCHOWOVÁ, Ilse (1998) Hereze athinganů v 8. a 9. století a otázka jejich dalšího osudu, in Hübschmannová, Milena (ed.) Romové v Byzanci (?), Praha: Indologický ústav FF UK, str. 33-45, z němčiny přeložil Jakub Křečík (překlad latinských a řeckých textů: J. Keprtová, V. Konzal)
■ [Orig. Rochow Ilse (1983) Die Härasie der Athinganer im 8.  und 9. Jahrhundert und die Frage ihres Fortlebens, in: Studien zum 8.  und 9. Jahrhundert in Byzanz, Akad. Verlag, Berlin, str. 163-178]
■ POSTOLE, Angele (1998) Saintes-Maries-de-la-Mer (Francie) / Kolébka romského křesťanství, nebo usurpace provensálské pouti?, Romano džaniben 1- 2/1998, str. 50-62 (z francouzštiny přeložila H. Sadílková)


1999
■ ZENGINIS, Efstratios Ch. (1999) Muslimští Romové v Thrákii, Romano džaniben 1-2/1999, str. 43-51 (z novořečtiny přeložili Nicole a Simone Sumeli)
■ KENRICK, Donald (1999) Stručná historie časopisu "The Journal of the Gypsy Lore Socie Romano džaniben 3-4/1999, str. 9- 13  (překladatel z angličtiny neuveden)
■ MATRAS, Yaron (1999) Rüdigerův příspěvek k objasnění původu romštiny, Romano džaniben 3–4/1999, str. 80- 102 (překladatel z angličtiny neuveden)


2000
■ BARANY, Zoltan (2000) Romové v době císařství, Romano džaniben 3/2000, str. 5-16 (z angličtiny přeložila Helena Sadílková)


2001
■ FENNESZOVÁ-JUHASZOVÁ, Christiane (2001) Čhorvaleja, but phiresa... / Vousáči, pořád se touláš... / (Portrét prof. Mozese F. Heinschinka), Romano džaniben 1-2/2001, str. (z němčiny přeložil Jakub Křečík)
■ FENNESZOVÁ-JUHASZOVÁ, Christiane (2001) Zvukové dokumenty o romské kultuře ve vídeňském fonografickém archivu, Romano džaniben 1-2/2001, str. (z němčiny přeložil Radovan Síbrt)
■ HEINSCHINK, Mozes F. (2001) Zpráva o situaci Romů v Kosovu / (Report on the investigation of the situation of Roma, Ashkaliye and Egyptians in Kosovo), Romano džaniben 1-2/2001, str. (z němčiny přeložil Peter Wagner)
■ HANCOCK, Ian (2001) K upřesnění doby odchodu mluvčích protoromštiny z Indie, Romano džaniben 3-4/2001 (z angličtiny přeložila Karolína Ryvolová)


2002
■ BRANDNEROVÁ, Meret (2002) Děti silnice, Romano džaniben 3-4/2001, str. (překlad redakce Romano džaniben)


2003
■ OKELY, Judith (2003) Některé politické důsledky teorií o romské etnicitě, Sociální studia 10: Otázky sociální inkluze romské komunity, Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, 2003, str. 131-148, (z angličtiny přeložila Monika Metyková)
■ [Orig. Judith Okely: “Some political consequences of theories of Gypsy identity: the place of the intellectual” In Allison James et al. (eds.) After Writing Culture: Epistemology and Praxis in Contemporary Anthropology. London: Routledge, 1997, str. 224-243]
■ GLASSMANOVÁ, Gaby (2003) Židovské a romské dědictví (několik srovnání), Romano džaniben jevend 2002, str. (z angličtiny přeložila Alena Smutná)
■ KALININ, Valdemar (2003) Přehled romské poezie a literatury v bývalém SSSR, zemích SNS a v Pobaltí, Romano džaniben jevend 2002, str. (překlad redakce Romano džaniben)
■ BARTOSZ, Adam (2003) Papusza (Bronislava Wajs – cca 1908 – 1987) Romano džaniben ňilaj/2004, str. (překladatel neuveden)


2004
■ KOVATS, Martin (2004) Politika romské identity: mezi nacionalismem a  chudobou, in: Jakoubek, M. & Hirt, T. (eds.) - Romové: kulturologické etudy, Plzeň 2004, str. 72-100; (z angličtiny přeložili Marek Jakoubek, Lenka Budilová a Andrea
Laciaková)
■ [Orig.: Martin Kovats - The politics of Roma identity: between nationalism and destitution, Open Democracy (free thinking for the world), 30. 7. 2003]
STRECK, Bernhard (2004) Cizinci v povodí Nilu? Cikánské skupiny v Súdánu, Bulletin Muzea romské kultury 13/2004, str. 66-76


2006
■ KOVATS, Martin (2006) Problematika intelektuální a politické zodpovědnosti ve vztahu k rodícím se evropským politickým strategiím zaměřeným na Romy, in: Hirt, T. & Jakoubek, M. (eds.) – „Romové“ v  osidlech sociálního vyloučení; Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, str. 181-188; (z angličtiny přeložili Marek Jakoubek, Lenka Budilová, Andrea Řezníčková)
■ [Orig.: Paper given at the Romani Studies Seminar, University of Greenwich (11 January 2001) // Kovats, M.- Problems of Intellectual and Political Accountability in Respect of Emerging European Roma Policy, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe 1/2001]
■ BARTOSZ, Adam (2006) Jerzy Ficowski - Sownakuno (1924-2006), Romano džaniben jevend/2006, (z polštiny přeložil Zdeněk Kratochvíl)
■ FILHOL, Emmanuel (2006) Dopisy Romů internovaných ve Francii během dvou světových válek, Romano džaniben jevend/2006, (z francouzštiny přeložila Kateřina Urbanová)


2007
■ SAN ROMÁN Teresa (2007) Příbuzenství, manželství, právo a vůdcovství ve  dvou cikánských městských lokalitách ve Španělsku, in: Budilová, Lenka & Jakoubek, Marek /eds./ – Cikánská rodina a příbuzenství, Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Vlasty Králové / Dryada, 2007, str. 97-112, (z angličtiny přeložil Marek Jakoubek)
■ [Orig. - Teresa San Román, 1975, Kinship, Marriage, Law and Leadership in Two Urban Gypsy Settlements in Spain, In: Rehfisch, F. /ed./, Gypsies, Tinkers and Other Travellers, str. 169-199]
■ OKELY, Judith (2007) Manželství, rodina a příbuzenské skupiny, in: Budilová, Lenka & Jakoubek, Marek (eds.) – Cikánská rodina a příbuzenství, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové / Dryada, 2007, str. 75-92, (z angličtiny přeložila Marie Fousková)
■ [Orig. Okely, J. (1975). The Family, Marriage and Kinship Groups. In Adams, Barbara, Judith Okely, David Morgan & David Smith, Gypsies and Government Policy in England. London: Heinemann Educational Books, Ltd., 55-88]
■ MARUŠIAKOVÁ Elena (2007) Cigánská skupina a vývoj cigánského etnika in: Budilová, Lenka & Jakoubek, Marek /eds./ – Cikánská rodina a  příbuzenství, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové / Dryada, 2007, str. 133-140, (z bulharštiny přeložil Marek Jakoubek)
■ [Orig. - Marušiakova, E. /1999/. Ciganskata grupa i razvitieto na ciganskija etnos. In: Seminar: Aspekti na etnokulturnata situacija v  Balgarija i na Balkanite, 21-23 Fevruari 1992, Sofie. Sestavil: Valerij Rusanov, redaktor: Liljana Aleksandrova. Centar na izsledvane na demokracijata, Fondacija „Fridrich Nauman“; str. 72-85]
■ ČERENKOV, Lev & LAEDERICH Stéphane (2007) Sociální struktury v rromských skupinách in: Budilová, Lenka & Jakoubek, Marek /eds./ – Cikánská rodina a příbuzenství, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové / Dryada,
2007, str. 141-159 (z angličtiny přeložili Marie Fousková a Marek Jakoubek)
■ [Orig. - Tcherenkov, Lev & Laederich, Stéphane. /2004/. The Rroma otherwise known as Gypsies, Gitanos, Γύφτοι, Tsiganes, łigani, Çingene, Zigeuner, Bohémiens, Travellers, Fahrende, etc. Vol. I. – History, Language, and Groups. Basel: Schwabe Verlag, 311-343]
■ COHN, Werner (2007) Příbuzenská terminologie a cena za nevěstu, in: Budilová, Lenka & Jakoubek, Marek /eds./ – Cikánská rodina a příbuzenství, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové / Dryada, 2007, str. 193-198, (z
angličtiny přeložil Marek Jakoubek)
■ [Orig. – Cohn, Werner (1973). The Gypsies, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts (kap. 6 „Kinship Terminology and the Bride-Price“, str. 47- 52; kap. 7 „Inbreeding and the Bride-Price“, str. 53-60)]
■ GAY Y BLASCO, Paloma (2007) Cikánské/romské diaspory. Komparativní perspektiva, in: Budilová, Lenka & Jakoubek, Marek /eds./ – Cikánská rodina a příbuzenství, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové / Dryada, 2007, str. 161-172 (z angličtiny přeložila Lenka Budilová)
■ [Orig. - Gay y Blasco, Paloma 2002. Gypsy/Roma Diasporas. A comparative perspective, Social Anthropology, 10, 2, str. 173-188]
■ MARTIN, Elisa & GAMELLA, Juan F. (2007) Sňatkové vzorce a etnická diferenciace: případ španělských Cikánů (1870-2000), in: Budilová, Lenka & Jakoubek, Marek /eds./ – Cikánská rodina a příbuzenství, Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Vlasty Králové / Dryada, 2007, str. 173-191 (z angličtiny přeložila Lenka Budilová)
■ [Orig. – Martin, Elisa & Gamella, Juan F. 2005. Marriage practices and ethnic differentiation: The case of Spanish Gypsies (1870-2000), The History of the Family, 10, str. 45-63]
■ WILLIAMS Patrick (2007) Cikánské manželství, paruimos a cena za nevěstu in: Budilová, Lenka & Jakoubek, Marek (eds.) – Cikánská rodina a příbuzenství, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové / Dryada, str. 199-205, (z francouzštiny přeložila Martina Hurdová)
■ [Orig. – Williams, Patrick. (1984). Mariage tsigane. Une cérémonie de fiançailles chez les Rom de Paris. Paris : L´Harmattan/Selaf, 284-295]
■ SPECK, Paul (2007) Domnělá hereze athinganů, Romano džaniben ňilaj/2007, str. 27-44 (z němčiny přeložili Milada Závodská a Peter Wagner)
■ KRÁSA, Daniel (2007) Bandžárové – kočovný indický kmen, jedni z možných příbuzných evropských Romů, Romano džaniben ňilaj/2007, str. 59-65 (z angličtiny /zkráceně/ přeložila Kristýna Frydrýšková)


2008
■ GAY Y BLASCO, Paloma (2008) „Neznáme svůj původ“: Jak Cikáni z Jarany zacházejí s minulostí, in: Jakoubek, Marek (ed.), Cikáni a etnicita, Praha/Kroměříž: Triton, str. 73-103 (z angličtiny přeložila Lenka Budilová)
■ [Orig. – Gay Y Blasco, Paloma. 2001. ´We Don’t Know our Descent´: How the Gitanos of Jarana Manage the Past. Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 7, No. 4, 631-647]
■ WILLIAMS, Patrick (2008) Neviditelnost pařížských Kalderašů: Vybrané aspekty ekonomických aktivit a sídelních vzorců kalderašských Romů z pařížských předměstí, in: Jakoubek, Marek (ed.), Cikáni a etnicita, Praha/Kroměříž: Triton, str. 259-303 (z angličtiny přeložila Lenka Budilová)
■ [Orig. – Williams, Patrick 1982. The Invisibility of the Kalderash of Paris: Some Aspects of the Economic Activity and Settlement Patterns of the Kalderash Rom of the Paris Suburbs. Urban Anthropology 11 (1982), no. 3-4, 315-346]
■ SILVERMAN, Carol (2008) Vyjednávání „cikánství“. Situační strategie, in: Jakoubek, Marek (ed.), Cikáni a etnicita, Praha/Kroměříž: Triton, str. 25-47, (z angličtiny přeložil Marek Jakoubek)
■ [Orig. – Silverman, Carol: Negotiating „Gypsiness“. Strategy in Context, The Journal of American Folklore, Vol. 101, No. 401  (Jul. – Sep., 1988), 261 – 275]
■ WILLEMS, Wim (2008) Smrtelná past etnicity: Historie studia Cikánů, in: Jakoubek, Marek (ed.), Cikáni a  etnicita, Praha/Kroměříž: Triton, str. 48-72, (z angličtiny přeložil Marek Jakoubek)
■ [Orig. – Willems, Wim – Ethnicity as a Death trap: The History of Gypsy Studies, in: Lucassen, Leo & Willems, Wim &  Cottar, Annemarie – Gypsies and Other Itinerant Groups. A  Socio-Historical Approach, Netherlands: Palgrave, 1998, str. 17- 34]
■ OKELY, Judith – Některé politické důsledky teorií o cikánské etnicitě: role intelektuála, in: Jakoubek, Marek (ed.), Cikáni a etnicita, Praha/Kroměříž: Triton, str. 104-133 (z angličtiny přeložili Marek Jakoubek a Monika Metyková)
■ [Orig. Judith Okely: “Some political consequences of theories of Gypsy identity: the place of the intellectual” In Allison James et al. (eds.) After Writing Culture: Epistemology and Praxis in Contemporary Anthropology. London: Routledge, 1997, str. 224-243]
■ COHN, Werner (2008) - Mýtus cikánského národnostního hnutí, in: Jakoubek, Marek (ed.), Cikáni a etnicita, Praha/Kroměříž: Triton, str. 134-143, (z angličtiny přeložil Marek Jakoubek)
■ [Orig. Cohn, Werner – The Myth of Gypsy Nationalism, Nationalities Papers, vol. XXI, no. 2, podzim 1993, str. 281-286]
■ POGÁNY, István (2008) Přijímání ustavující se národní identity: Romové střední a východní Evropy, in Jakoubek, Marek (ed.), Cikáni a etnicita, Praha/Kroměříž: Triton, str. 165-186, (z angličtiny přeložil Marek Jakoubek)
■ [Orig. Istvan Pogany: Accommodating an Emergent National Identity: The Roma of Central and Eastern Europe, International Journal on Minority and Group Rights 6: 149-167, 1999]
■ KOVATS, Martin. – Politika romské identity: mezi nacionalismem a chudobou, in: Jakoubek, Marek (ed.), Cikáni a etnicita, Praha/Kroměříž: Triton, str. 187-198; (z angličtiny přeložili Marek Jakoubek a Lenka Budilová)
■ [Orig.: Martin Kovats - The politics of Roma identity: between nationalism and destitution, Open Democracy (free thinking for the world), 30. 7. 2003]
■ SALO, Matt. T. (2008) Cikánská etnicita: Důsledky nativních kategorií a  vztahů pro etnickou klasifikaci, in Jakoubek, Marek (ed.), Cikáni a  etnicita, Praha/Kroměříž: Triton, str. 206-240, (z angličtiny přeložil Marek Jakoubek)
■ [Orig.: Matt. T. Salo – Gypsy Ethnicity: Implications of Native Categories and Interactions for Ethnic Classification, Ethnicity 6, 1979, str. 73-96]
■ MIRGA Andrzej (2008) Kategorie „romanipen“ a etnické hranice Cikánů, in Jakoubek, Marek (ed.), Cikáni a etnicita, Praha/Kroměříž: Triton, str. 241-258, (z angličtiny přeložil Marek Jakoubek)
■ [Orig.: Mirga, A. – The category of „romanipen“ and the ethnic boundaries of Gypsies, Ethnologia Polonica, vol. 13:1987, str. 243-255]
■ LAUWAGIE, Beverly Nagel (2008) Etnické hranice v moderních státech: Revize Romano Lavo-Lil, in Jakoubek, Marek (ed.), Cikáni a etnicita, Praha/Kroměříž: Triton, str. 304-343, (z angličtiny přeložil Tomáš Kusák)
■ [Orig.: Lauwagie, Beverly, Nagel. 1979. “Ethnic Boundaries in Modern States: Romano Lavo-Lil Revisited.“ The American Journal of Sociology 85 (září): 310-337]
■ GMELCH Sharon Bohn (2008) Skupiny, které nechtějí být začleněny: Cikáni a jiné řemeslnické, obchodnické a zábavu poskytující menšiny, in Jakoubek, Marek (ed.), Cikáni a etnicita, Praha/Kroměříž: Triton, str. 344-380, (z angličtiny přeložil Marek Jakoubek)
■ [Orig.: Gmelch, Sharon Bohn. 1986. Groups that Don't Want In: Gypsies and Other Artisan, Trader, and Entertainer Minorities, Annual Review of Anthropology, Vol. 15, 1986 (1986), str. 307–330]
■ VAN BAAR, Huub (2008) Cesta z amnézie? Evropeizace a uznání romské minulosti a  přítomnosti, Biograf 45/2008, str. 59-78, (z angličtiny přeložil Marek Jakoubek)
■ [Orig. – van Baar, Huub (2008) 'The Way Out of Amnesia?', Third Text, 22:3, 373— 385]


* * *


KAPITOLY V KNIHÁCH
STATISTICKÝ PŘEHLED
Počet: 1
Z toho přeložených
Z angličtiněmčiny 1


2003
■ RHEINHEIMER, Martin (2003) kapitola „Cikáni“ (str. 131-159), in: Rheinheimer, Martin -Chudáci, žebráci a vaganti. Lidé na okraji společnosti 1450-1850, Praha: Vyšehrad, 192 stran, z němčiny přeložil Vladimír Marek
■ [Orig. – Rheinheimer, Martin (2000) Arme, Bettler, und Vaganten: Überleben in der Not 1450–1850. (Europeäische Geschichte.) Frankfurt: Fischer Taschenbuch. 252 stran]


* * *


PŮVODNÍ TEXTY
STATISTICKÝ PŘEHLED
Počet: 4
1998
■ ROCHOWOVÁ, Ilse (1998) Ilse Rochowová o svém pojednání po 15 letech (ke studii „Hereze athinganů v 8. a 9. století a otázka jejich dalšího osudu, in Hübschmannová, Milena /ed./ Romové v Byzanci /?/, Praha: Indologický ústav FF
UK, str. 46-47.


2007
■ OKELY, Judith (2007) Předmluva autorky po 32 letech (ke studii „Manželství, rodina a příbuzenské skupiny“), in: Budilová, Lenka &  Jakoubek, Marek (eds.) – Cikánská rodina a příbuzenství, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové / Dryada, 2007, str. 69-73, (z angličtiny přeložila Marie Fousková)
■ SAN ROMÁN Teresa (2007) Předmluva autorky po 31 letech (ke studii „Příbuzenství, manželství, právo a vůdcovství ve dvou cikánských městských lokalitách ve Španělsku“), in: Budilová, Lenka & Jakoubek, Marek /eds./ – Cikánská
rodina a příbuzenství, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové / Dryada, 2007, str. 93-95, (přeložili Marek Jakoubek a  Lenka Budilová)


2008
■ SALO, Matt. T. (2008) Aktualizace stati o etnicitě Cikánů a Travelerů z roku 1979 (tj. studie „Cikánská etnicita: Důsledky nativních kategorií a vztahů pro etnickou klasifikaci“), in Jakoubek, Marek (ed.), Cikáni a etnicita, Praha/Kroměříž: Triton, str. 199-205, (z angličtiny přeložil Marek Jakoubek)


SLOVENSKO
MONOGRAFIE
STATISTICKÝ PŘEHLED
Počet: 4
Z toho přeložených
Z angličtiny 3
Z polštiny 1
1995
■ LIÉGOIS Jean-Pierre, 1995 (druhé vydání 1997), Rómovia, Cigáni, Kočovníci, Bratislava: Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy, Academia Istropolitana, 270 stran, přeložila Jaroslava Glutová
■ [Orig.: Liégeois, Jean-Pierre (1994) Roma, Tsiganes, Voyageurs. Strasbourg: Conseil de ľEurope, 315 stran]
■ FONSECOVÁ, Isabel (1995) Pochovajte ma postojačky. Rómovia a ich cesty, Nakladatelství Slovart, 296 stran, přeložila Martina Mazurová
■ [Orig.: Fonseca, Isabel (1996) Bury me standing: The Gypsies and their Journey, New York, Knopf, 322 stran]


Recenze dané publikace
♦ Šebesta, Michal (2001) Fonsecová, Isabel: Pochovajte ma postojačky, Rómovia a ich cesty cesty (recenze)Sociológia/Slovak Sociological Review, Volume 33, 2001, No. 5, str. 521-523


2004
■ BARTOSZ, Adam, 2004, Neboj sa Cigána/Na dara Romestar, Sobrance: Romani vodži, 250 stran, z polštiny přeložil Peter Horváth
■ [Orig.: Adam Bartosz (2004) Nie bój sie Cygana / Na dara Romestar, Fundacja Pogranicze, Sejny]


Recenze dané publikace
♦ Kumanová, Zuzana - A. Bartosz: Neboj sa Cigána - Na dara Romenstar, Slovenský národopis 04/2005, str. 463-464.
♦ Kristína Magdolenová - A. Bartosz: Neboj sa Cigána - Na dara Romenstar https://www.rnl.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=3359


2005
HANCOCK, Ian (2005) My rómsky národ - Ame sam e Rromane džene, Bratislava: Petrus, stran 258, z angličtiny přeložili Luben Urbánek (úvod - kap. 7), Evelína Mäsiarová (kap. 8-9) a Erika Godlová (kap. 10 – apendix)
■ [Orig.: Hancock Ian (2002) We Are the Romani People, Hatfield: University of Hertfordshire Press, 208stran] 
1 Za jakékoli tipy budeme velice vděčni; odpovídající informace prosím zasílejte na
jakoubek@ksa.zcu.cz

 

 nahoru