Antropo Webzin

ISSN 1801-8807

Antropologické časopisy v České republice a na Slovensku


České a slovenské časopisy, tematikou blízké sociální a kulturní antropologii

 


Biograf

Biograf je malý a neškodný česko-slovenský sociologický časopis. Publikuje empirické, metodologické i teoretické příspěvky věnované kvalitativnímu výzkumu - biografickému přístupu, grounded theory, etnometodologii, analýze diskurzu a  konverzační analýze, hermeneutice, reflexivní sociologii, interakcionismu... zkrátka takovému sociálnímu výzkumu, kterému vévodí slova, nikoli čísla a tabulky. Oborově je sice časopis nejblíže sociologii, ale přesahuje i do jiných disciplín - lingvistiky, antropologie, psychologie, pedagogiky nebo historie. Biograf vychází třikrát do roka (obvykle v dubnu, září a prosinci), a to v klasické tištěné i on-line verzi. Články nabízené k publikaci procházejí anonymním recenzním řízením.


Český lid

Časopis představuje vědeckou platformu pro metodicky i tematicky různě orientované proudy etnologického studia, od kulturní a sociální antropologie až po klasický národopis a další mezní disciplíny. Nadále zůstává jediným pravidelně vycházejícím domácím časopisem, který prezentuje výsledky jak tradičně, tak soudobě orientovaných badatelských směrů, což odpovídá současné strukturaci oboru na vysokoškolských a vědeckých institucích, včetně - a  zejména - badatelské struktury pracoviště ÚEF (v zastoupení historické etnografie, folkloristiky a antropologicky orientovaných směrů). Vědecké výsledky tohoto pracoviště stěží mohou být průběžně prezentovány vhodnější formou než moderním akademickým časopisem. Vědecké obci dnes časopis zprostředkovává zásadní informace z oblasti tradiční i soudobé národní kultury a umožňuje jejich komparaci v širším evropském kontextu. Tento posun k teoretickým, na středoevropskou resp. celoevropskou problematiku orientovaným studiím (což bylo záměrem vydavatele i  redakční rady) je v koncepci Českého lidu patrný v posledních pěti letech, kdy se mezi autory objevilo více badatelů ze sousedních zemí. Českým autorům z akademických, vysokoškolských a muzejních pracovišť časopis umožňuje prezentovat badatelské výsledky v rámci České republiky a prostřednictvím cizojazyčných resumé i v zahraničí. Pro nadregionální charakter a orientaci na různé proudy antropologického studia slouží Český lid studentům pražské i brněnské etnologické katedry a také studentům jiných oborů (lingvistika, kulturní historie, hudební vědy, dějiny umění, sociologie aj.).


Sociální studia - časopis Fakulty sociálních studií MU

Sociální studia jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. Cílem časopisu je především zpřístupňovat nové pohledy a  témata v rámci sociálně-vědného výzkumu a humanitních studií. Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena, dáváme však prostor i kvalitním příspěvkům, jež se nevztahují se k tématu aktuálního čísla.

Sociální studia vycházejí jako čtvrtletník.
Časopis Sociální studia je zařazen v databázích: Portál ISSN, Ulrich`s Periodicals Directory, Ebsco, ČNB, ANL, Scopus, Sociological Abstract


Kuděj

KUDĚJ je časopis pro kulturní dějiny, určený jak odborným historikům, tak širší veřejnosti se zájmem o  historii a kulturu. Vychází od roku 1999, a to dvakrát ročně - vždy v  únoru a v září.


Etnologické rozpravy

Časopis Etnologické rozpravy je interným časopisom etnológov Slovenska. Pod týmto názvom vychádza od roku 1994, keď nadviazal na 25 ročníkov časopisu Národopisné informácie. Vychádza dvakrát ročne, je nepredajný, šírený najmä členom Národopisnej spoločnosti Slovenska a partnerským organizáciám. Časopis má stále rubriky - štúdie a materiály, - správy, - diskusie, - informácie o  knihách. Osobitosťou Etnologických rozpráv je prispôsobivosť momentálnym potrebám a dianiu vo vednom odbore a komunikatívnosť. Preto aj rubriky sú flexibilne obmieňané a doplňované. Časopis uverejňuje monotematické bloky, jednotlivé štúdie, archívne materiály, študentské práce, preklady, recenzie, bibliografické údaje. Etnologické rozpravy monitorujú dianie v slovenskej etnológii, uverejňujú priebežné výsledky základného výskumu ako aj výstupy z menších projektov.


Slovenský národopis

Publikuje články zo všetkých oblastí slovenskej ľudovej kultúry, kultúry národnostných menšín na Slovensku a Slovákov v zahraničí, ako aj práce zahraničných etnológov. Tematika sa pohybuje od výskumu ľudovej kultúry v jednotlivých regiónoch Slovenska, cez informácie o aktivitách etnologických výskumných centier a múzeí až po teoretické a porovnávacie analýzy v rámci odboru. Zameriava sa na európsky kontext slovenskej ľudovej kultúry a ponúka rozsiahly materiál na porovnávacie štúdium.


Sociologický časopis

Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.  Časopis přináší stati zabývající se otázkami teoretické sociologie, články zkoumající transformační jevy a sociální procesy probíhající v  postkomunistických společnostech, přehledové články zpracovávající vývoj v široké paletě oborů sociologie a příbuzných sociálních věd, informace ze sociologických výzkumu, metodologické statě, eseje, materiály k  dějinám české sociologie, vynikající studentské práce, recenze české i  světové sociologické produkce, anotace odborné literatury, informace o  dění v sociologické obci, zprávy z konferencí, polemické příspěvky, kulaté stoly věnované sebereflexi české sociologie, a také dokumenty, jež nesměly být publikovány z různých důvodů v minulosti. Každá stať je opatřena anglickým abstraktem a summary.


Středoevropské politické studie

Elektronický recenzovaný čtvrtletník "Středoevropské politické studie" je projektem Mezinárodního politologického ústavu MU v Brně a je tematicky zaměřen na středo- a  východoevropskou politiku po roce 1989 s upřednostněním následujících okruhů: přechod k pluralitní demokracii a konsolidace demokracie, geneze politických systémů, politických stran a stranických soustav, průběh a  výsledky voleb a problematika mezinárodní integrace ve středoevropském prostoru.


Lidé města

Lidé města jsou recenzovaným odborným časopisem věnovaným antropologickým
vědám s důrazem na problematiku města a příbuzným společenskovědním a
humanitním disciplínám.
Vychází třikrát ročně, z toho dvakrát v českém jazyce (v květnu a v prosinci)
a jednou v anglickém jazyce (v září).nahoru