Antropoweb

ISSN 1801-8793

Andrej Findor: Možnosti a limity využitia experimentálnej metódy pri sociálnych intervenciách

V poslednom období môžeme sledovať čoraz viac rozvíjajúce sa využívanie poznatkov získaných v oblasti aplikovanej behaviorálnej vedy pri kreovaní, testovaní a adaptácii rôznych typov sociálnych intervencií a verejných politík. Tieto takzvané “nudge” prístupy sú založené na experimentálnej metóde a spochybňujú koncepciu racionálne uvažujúceho homo economicus.  Pri stanovovaní cieľov, formátu a dizajnu jednotlivých sociálnych intervencií pristupujú „zhora“ k ľudskému správania a berú do úvahy intuitívnu, skreslenú a skratkovitú (na heuristikách založenú) povahu ľudskej kognície a rozhodovania. Ich protipólom sú intervenčné prístupy „zdola“ ako participatívny akčný výskum a pozitívna deviácia, ktoré kolaboratívnym spôsobom umožňujú všetkým zúčastneným stranám objavovať lokálne poznanie a využívať ho pre posilňovanie (empowerment) a emancipáciu miestnych individuálnych a kolektívnych aktérov. Cieľom prednášky je upriamiť pozornosť na experimentálnu metódu, ktorú čiastočne oba tieto prístupy zdieľajú a prediskutovať vybrané silné a  slabé stránky ich využitia.

Andrej Findor študoval politológiu a sociálne vedy na Univerzite Komenského v Bratislave, Stredoeurópskej univerzite v Budapešti a  Univerzite v Bielefelde. Pracuje ako odborný asistent v Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a  ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venuje skúmaniu morálnych základov politických postojov, politickej komunikácii mimovládnych organizácií a experimentovaniu s prosociálnymi intervenčnými metódami.

 

24. 04. 2014 od 14:30 v SP 319

nahoru