Antropoweb

ISSN 1801-8793

13. Mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu

 

Termín gender se aktuálně řadí mezi nejčastěji skloňované pojmy ve veřejném prostoru a jeho – ne vždy zcela relevantní a reflektované – užívání se stalo zcela běžnou součástí slovníku odborné i laické společnosti. Gender se tak postupně stává poměrně všeobjímající a poněkud těžko uchopitelnou kategorií, jejíž vnímání a aplikace se nadto v jednotlivých humanitních / sociálněvědních disciplínách liší. Zdánlivě jasně daný a pevně ukotvený koncept se však v uplynulých letech stal opětovně předmětem intenzivního znovupromýšlení a pod vlivem nových (kritických) diskuzí jsou posouvány a transformovány jeho hranice i význam. Co tedy termín gender vlastně představuje? A jak se s ním pracovalo a pracuje v antropologii a jí příbuzných oborech? Má vůbec smysl se tímto pojmem či konceptem stále ještě zabývat, anebo se skutečně jedná o překonaný přístup, jehož používání dávno pozbylo platnost? Nakolik jde o perspektivu stále nosnou při antropologických analýzách a interpretacích fungování současných i minulých populací, společností, sociálních skupin i konkrétních aktérů? A do jaké míry (pokud vůbec) se aktuální odborné diskuze promítají do veřejností i akademickou sférou někdy poměrně stereotypně nebo zcela scestně vnímaného a reprodukovaného vymezení této kategorie?

 

S ohledem na tematické zaměření připravované konference zveme zájemce z různorodých oborů, aby přispěli vlastními zkušenostmi ze studia, výzkumné a publikační činnosti k diskuzi o genderu v soudobé antropologii a příbuzných oborech. Rádi přivítáme kolegyně a kolegy z oborů antropologie, gender studies, sociologie, etnologie, etnografie, folkloristiky, archeologie, etologie člověka, filozofie, historie a mnoha dalších. Tak jako v předešlých letech je konference primárně určena pro studentky a studenty bakalářských, magisterských či doktorských oborů.

 

Jednacím jazykem konference bude čeština, příp. slovenština, ale rádi uvítáme i příspěvky v angličtině, kterým může být věnován samostatný panel konference.

 

Vybrané příspěvky z konference budou po standardním recenzním řízení otištěny v on-line časopisu AntropoWebzin.

 

Konference se uskuteční ve dnech 19.–20. 10. 2017 v Plzni, v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň).

 

Požadavky na účastníky konference:

  • délka příspěvku nesmí přesáhnout 20 minut
  • deadline pro přihlášení je 15. 9. 2017
  • abstrakty příspěvků (250 slov) zašlete spolu s přihláškou do 15. 9. 2017 prostřednictvím elektronického formuláře, z abstraktů musí být jasně zřejmá vazba příspěvku na téma konference
  • o akceptování či zamítnutí přihlášky budou účastníci informováni do 30. 9. 2017
  • příspěvek musí být doprovázen prezentací fungující v off-line režimu
  • účastníci musí být posluchači bakalářského/magisterského/doktorského studijního programu
  • v případě dvou či více řečníků musí být alespoň jeden studentem bakalářského/magisterského/doktorského studijního programu
  • za účast na konferenci není požadován žádný poplatek
Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru